Przejdź do treści

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących: wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. W celu przenoszenia gruntów i jego zagęszczania powinien być używany sprzęt określony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inspektora np.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Inspektor będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy nie są wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W tym przypadku całkowite Zapalenie wloknow obrobki ramie przez srodki zaradcze powtórnych lub dodatkowych badań poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę, Inspektor może wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca Atesty jakości materiałów i urządzeń Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia materiału dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na każde żądanie Dokumenty budowy Dziennik budowy Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedstawione Inspektorowi do akceptacji. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich przyjęcia. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawcę do ustosunkowania się do jego treści Księga obmiaru robót Służy jako narzędzie pomocne i niezbędne do weryfikacji prac Wykonawcy oraz dokonania odbioru częściowego.

Szczegóły patrz pkt. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane na życzenie Inwestora. Ogólne zasady obmiaru robót Obmiar robót dokonywany będzie w sytuacjach określonych zapisami umownymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane będą do Księgi obmiaru robót Urządzenia i sprzęt pomiarowy Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, jednoznacznie określającą wykonany pomiar. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót Czas przeprowadzania obmiaru Obmiary będą przeprowadzane w sytuacjach określonych zapisami Umownymi Wykonywanie choroba w stawach rak robót Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

Rodzaje odbiorów Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora: odbiorowi robót zanikających, odbiorowi końcowemu, ostatecznemu, odbiorowi pogwarancyjnemu Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbioru robót dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym także Inspektora Odbiór częściowy W niniejszej inwestycji nie dokonuje się odbiorów częściowych, procedury odbiorów należy przeprowadzać zgodnie z zapisami w Umowie.

Płatności częściowe dokonywane będą na podstawie protokołów potwierdzających procentowe zaawansowanie robót podpisanych przez właściwego branżowo Inspektora Nadzoru i Kierownika Projektu Odbiór ostateczny końcowy Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

WSTĘP 1. Przedmiot SST 1. Zakres stosowania SST 1. Zakres robót objętych SST 1.

Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego. Zapalenie wloknow obrobki ramie przez srodki zaradcze przekaże Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierający dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt W terminie ustalonym zapisami Umowy Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji kolaudacyjnej.

Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w umowie. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, PN Zapalenie wiezadel lokcia joint Epicondyl ST.

W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej lub ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób i mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie.

Odbiór ostateczny kończy się wydaniem Świadectwa Przyjęcia Gwarancje i rękojmie Ustala się, że w okresie gwarancji Zapalenie wloknow obrobki ramie przez srodki zaradcze miesięcy 5 lat od dnia podpisania protokołu usunięcia usterek wykazanych w protokole odbioru końcowego i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest, na swój własny koszt, między innymi do przeprowadzania na własny koszt przeglądów w ilości co najmniej 2 razy do roku o ile producent danych materiałów lub urządzeń nie zaleca dokonywania przeglądów gwarancyjnych częściej, w terminie określonym przez Zamawiającego, usuwania w uzgodnionym z Zamawiających terminie ujawnionych wad w przedmiocie umowy oraz wszelkich szkód będących ich następstwem lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad, przeprowadzania napraw robót, które nie są skutkiem niewłaściwej eksploatacji przez Zamawiającego.

Właściwa eksploatacja to każde działanie Zamawiającego realizowane zgodnie z przeznaczeniem danego urządzenia, maszyny, obiektu oraz zgodne z instrukcjami obsługi i konserwacji.

Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie lat trzech, licząc od dnia wydania Świadectwa Przyjęcia. Warunki dotyczące odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji 5lat określono w umowie na wykonanie prac realizacyjnych.

Odbiór pogwarancyjny Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego Dokumenty odbioru ostatecznego Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny zawierający: projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi, dziennik budowy oryginał i kopię, obmiar robót jeśli jest wymaganywyniki pomiarów kontrolnych operaty geodezyjneatesty jakościowe wbudowanych materiałów, dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń, sprawozdania techniczne z prób ruchowych, protokóły prób i badań, protokóły odbioru robót zanikających, rozliczenie z demontażu 0 jeśli jest wymagane, wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi, wykaz przekazywanych kluczy, oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane prawem budowlanym, inne dokumenty wymagane przez inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin tego odbioru. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez komisję.

Nr 89, poz. Nr 14, poz. Nrpoz. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego r. Nr 47, poz. Nrpoz z późniejszymi zmianami Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca r. Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami Zakres robót objętych ST Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót związanych z rozbiórką.

Przewiduje się całość prac objętych dokumentacją projektową przy wykonaniu rozbiórek i późniejszego wywozu gruzu po zakończeniu prac Ogólne wymagania dotyczące robót Ogólne wymagania dotyczące robót omówiono w części Wymagania ogólne pkt. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie.

W roku w stolicy Niemiec, Berlinie, architekci ze studia Kaden Klingbeil zrealizowali budowę dwóch nowych siedmiopiętrowych budynków mieszkalnych. Elewacje budynków wykonano z elementów drewnianej konstrukcji ramowej.

Cały sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie z ewentualnymi rusztowaniami, podnośnikami i oświetleniem. Wykonawca powinien posługiwać się sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa.

Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie może powodować uszkodzeń pozostałych, nie rozbieranych elementów. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. Przypomina się o ograniczeniach w stosowaniu urządzeń o wysokim poziomie hałasu. Urządzenia takie, jak hydrauliczne młoty do kruszenia, mogą być używane tylko przy spełnieniu określonych warunków. Potrzebny sprzęt: Samochód Leczenie stawu mozgowego, Samochód skrzyniowy, Kontener na odpady powstałe w wyniku prac rozbiórkowych.

Prace rozbiórkowe należy prowadzić minimalizując zużycie sprzętu generującego duże drgania młoty udarowe. Wskazane byłoby Zapalenie wloknow obrobki ramie przez srodki zaradcze w jak największym stopniu narzędzi wiercących i pił mechanicznych. Strona 23 24 4. Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych.

Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany do kontenerów znajdujących się na terenie budowy lub na samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu i wywożony na autoryzowane wysypiska. Wybór środka transportu zależy od warunków lokalnych.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych.

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. WYKONANIE ROBÓT Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia prac związanych z wykonaniem robót omówiono w części Wymagania ogólne pkt 5 specyfikacji technicznej Roboty przygotowawcze Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: upewnić się, że wszystkie instalacje zostały odłączone od zasilania w sposób prawidłowy, miejsce prac oznakować zgodnie z wymogami BHP, zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej wykonania, przygotować teren przy obiekcie na tymczasowe składowisko materiałów uzyskanych z rozbiórki z podziałem na cegły, elementy drewniane, gruz betonowy i ceglany, elementy stalowe Zabezpieczenie placu budowy Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Wykonawca winien ustawić niezbędne zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy.

Teren rozbiórki należy ogrodzić w sposób uniemożliwiający przedostanie się osób nieupoważnionych w obręb prac rozbiórkowych i oznakować tablicami ostrzegawczymi.

Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo dóbr i osób.

Smoluchowskiego, dz.

Odpowiada też za utrzymanie czystości oraz za pyły zanieczyszczające środowisko. Wszelkie inne postanowienia, które Wykonawca uzna za przydatne, będą podejmowane w uzgodnieniu ze służbami BHP, Architektem i Inwestorem Roboty rozbiórkowe W zakresie prac rozbiórkowych należy uwzględnić wszystkie roboty mające na celu wykonanie założeń określonych w dokumentacji projektowej dla niniejszej inwestycji.

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy powiadomić Zarządcę budynku, a teren objęty rozbiórkami należy zabezpieczyć i ogrodzić, w celu niedopuszczenia osób nieupoważnionych w obręb zagrożenia. Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie większych ilości materiałów i gruzu na stanowiskach roboczych. Wykonawca w zakresie budowy, rozbiórki i innych prac powiązanych z inwestycją jest, zgodnie z art. Jeśli Wykonawca nie posiada na terenie danego powiatu prawa wytwarzania odpadów, winien on przed rozpoczęciem robót dopełnić obowiązków określonych w ustawie o odpadach.

Wykonawca powinien zwrócić się do stosownych służb komunalnych o wskazanie miejsc wywozu poszczególnych elementów z rozbiórki. Podczas wykonywania prac rozbiórkowych powstaną odpady zakwalifikowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września r.

Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych ": Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów Tworzywa sztuczne Miedź, brąz, mosiądz Żelazo i stal Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi.

W obiekcie nie są wbudowane ani nie były eksploatowane materiały szkodliwe np. Po podjęciu decyzji o utylizacji materiałów lub o wtórnym ich przetworzeniu należy przekazać je uprawnionemu podmiotowi, który podda je procesowi recyklingu. Materiały, które nie mogą być wykorzystane jako surowce wtórne należy przetransportować na zorganizowane wysypisko śmieci wskazane przez firmę zatrudnioną do wywozu odpadów. Prace zranic stawy puchnac rekami należy prowadzić pod stałym nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Pracownicy muszą być przeszkoleni w ramach bhp Doprowadzenie placu budowy do porządku Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą robotami oraz miejsca w pobliżu wykonywania prac.

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach i na okolicznych terenach. Z tego tytułu Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny koszt wszystkich szkód uznanych w momencie odbioru robót Wywóz gruzu Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany na samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i wywożony na autoryzowane wysypiska. Transport gruzu należy prowadzić na bieżąco w miarę postępu robót rozbiórkowych.

Należy przewidzieć transport samochodami ciężarowymi samowyładowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy, czy też siatką przed odrywaniem się drobnych części lotnych. Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym.

Jakość wykonywanych robót musi być zgodna z wymogami ogólnymi ST oraz dokumentacji projektowej. Kontrola jakości robót podlega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót rozbiórkowych. Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robót oblicza się według sporządzonych z natury pomiarów z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i projekcie wyburzeń. Jednostkami obmiaru są: dla robót rozbiórkowych i wyburzeniowych - [m 3 ], [m 2 ], [m], dla wywozu gruzu i złomu z rozbiórki - [m 3 ], dla utylizacji materiału z rozbiórki [t].

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Strona 25 26 9. W sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Oczywiście pod warunkiem, że w ramach kompleksowej koncepcji zabezpieczenia przeciwpożarowego przyjęte zostaną odpowiednie konstrukcyjne środki zaradcze.

Konkretych przykładów pomyślnie zakończonych realizacji budynków wielokondygnacyjnych o konstrukcji drewnianej na terenie Niemiec jest w ostatnich latach wiele. Tylko dzięki materiałom przekazanym nam przez niemieckich kolegów z firmy Fermacell do publicznej widomości w naszym kraju dostały się informacje o wysokim na 25 metrów, najwyższym budynku o konstrukcji drewnianej, wzniesionym w Niemczech w Bad Aibling, łączącym na ośmiu kondygnacjach pomieszczenia biurowe i mieszkania, oraz o wysokim na 22 metry siedmiopiętrowym domu E3 przy Esmarchstraße 3 w berlińskiej dzielnicy Prenzlauer Berg.

Nowoczesne domy miejskie z bezbarierowym dostępem Pod adresem Boyenstraße 26 i Boyenstraße 27 w dzielnicy Berlin? Wszystkie mieszkania wyposażono w aktywne systemy Zapalenie wloknow obrobki ramie przez srodki zaradcze powietrza, ogrzewanie podłogowe oraz zapewniono bezbarierowy dostęp do ich wnętrza.

Budynki mają również windy. W każdym z budynków jest do dyspozycji siedem jednostek mieszkalnych, po jednej na każdym piętrze.

Jedynie w budynku pod numerem 26 organizacja przestrzenna dolnych pięter jest odmienna. Zostały tutaj na życzenie klientów utworzone samodzielne, mniejsze jednostki mieszkalne przeznaczone na mieszkania dla gości. Za wyjątkiem wyglądu fasady, oba budynki są takie same.

Ze względu na dużą wysokość - posadzka najwyższego piętra znajduje się na poziomie 19,65 m nad poziomem terenu - obiekt jest zaliczany do klasy 5. Klasa ta obejmuje budynki mające podłogę ostatniego zamieszkałego piętra na poziomie powyżej 13 m nad powierzchnią terenu, przy powierzchni użytkowej jednostek przekraczającej w rzucie m2 brutto. W klasie tej dopuszczalne są wyłącznie konstrukcje, których ściany nośne i ściany usztywniające zostały wykonane jako żaroodporne z klasą odporności ogniowej REI 90, zgodnie z wymaganiami normy DIN i EN Nośność, ewentualnie integralność elementów budowlanych w razie pożaru musi być zagwarantowana przez co najmniej 90 minut.

A zatem istotne części żaroodpornych elementów konstrukcyjnych muszą być wykonane z niepalnego materiału budowlanego materiał budowlany o klasie reakcji na ogień A. Z tego względu drewniane konstrukcje Zel do stawow z Ameryki funkcje nośne są w tej klasie wykluczone, mimo iż berlińskie prawo budowlane uwzględnia budynki wielokondygnacyjne o konstrukcji drewnianej, jednakże jedynie do klasy 4 włącznie.

KG opracowanie indywidualnej, kompleksowej koncepcji ochrony przeciwpożarowej. Koncepcja zawiera oprócz sytuacji technicznej, zapewniającej swobodny dostęp do budynku jednostkom straży pożarnej, ewentualne zapewnienie wody pożarowej, plan ewakuacyjny i plan ratunkowy oraz systemowe zabezpieczenia techniczne.

Budynek jest wyposażony w żelbetową klatkę schodową, funkcjonującą jako pierwsza droga ewakuacyjna. Długość dróg ewakuacyjnych wynoszących tu maksymalnie 14 m jest znacznie krótsza niż długość wymagana, określona w przepisach. Drzwi o odporności ogniowej 30 minut znacznie przekraczają wymagania określone w berlińskim prawie budowlanym, które wymaga jedynie szczelnego i samoczynnego zamykania drzwi. Wszystkie pomieszczenia użytkowe mają drugą drogę ewakuacji - przynajmniej jednym oknem do którego można przystawić drabinę.

Dlatego też, ze względu na wysokość górnego piętra z pomieszczeniami mieszkalnymi na poziomie 19,65 m, dom wyposażono w podesty dostępowe dla drabin obrotowych. Ogólne zasady wykonania robót rozbiórkowych Ogólne zasady wykonania robót rozbiórkowych podano w OST Wymagania ogólne Zasady wykonywania prac rozbiórkowych Przed przystąpieniem do robót Wykonawca potwierdzi uzgodnienie warunków, Zapalenie wloknow obrobki ramie przez srodki zaradcze jakich będzie wykonany demontaż z Właścicielem budynku.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót związanych z rozbiórkami i demontażem uwzględniający wszystkie warunki narzucone przez właściciela i użytkownika.

  • Hitlets dla stawow dloni
  • MUZ dla stawu na ramie
  • Kiedy stawy miednicy boli
  • Traktowanie ziolow
  •  Как сказать… - Она заколебалась.
  • Если Танкадо говорит, что алгоритм не поддается взлому, значит, так оно и .

Prace rozbiórkowe prowadzić zgodnie z projektem organizacji robót. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, demontażu i wyburzeń należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, jak oznakowania i ogrodzenie terenu robót, zgromadzenie potrzebnych narzędzi i sprzętu. Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, przestrzegając przepisów bezpieczeństwa pracy. Teren, na którym prowadzone są prace rozbiórkowe, powinien być ogrodzony w sposób zabezpieczający osoby nie zatrudnione na budowie przed wejściem na teren obiektu i przed skutkami spadania materiałów.

Przed rozpoczęciem rozbiórki należy odłączyć instalację elektryczną, cieplną, wodociągową i inne.

Kombinacja drewna, betonu i Fermacell

Roboty powinny być prowadzone tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji.

Zabronione jest dokonywanie rozbiórki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dołu. W czasie rozbiórki niedozwolona jest praca na różnych kondygnacjach obiektu. Gruz i materiały drobnicowe należy usunąć przez specjalne kryte zsypy drewniane. W żadnym wypadku nie wolno gruzu i demontowanych urządzeń wyrzucać przez okna na zewnątrz. Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie większych ilości materiałów i gruzu na stropach i klatkach schodowych.

Trwale choroby watroby

Należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach rozbiórkowych, a w szczególności: - stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne - stosować środki zabezpieczające pracowników - uwzględniać wpływ warunków atmosferycznych na prowadzenie robót rozbiórkowych zewnętrznych - zapewnić bezpieczeństwo publiczne Elementy rozbiórkowe należy usunąć z terenu budowy.

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w projekcie organizacji robót, lub uzgodniony z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakości robót rozbiórkowych polega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.

Jednostką obmiarową jest: mb, m 2, m 3, kg. Wszystkie roboty rozbiórkowe podlegają zasadom robót zanikających.

SST Roboty przygotowawcze rozbiórki i demontaż Strona 5 z 6 6 Odbiór robót rozbiórkowych i demontażowych polega na sprawdzeniu kompletności wykonania z dokumentacją projektową.

Nrpoz z późniejszymi zmianami Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego r. Nr 47, poz. Nrpoz. Nr 26, poz. Nr 56, poz. Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót 5.

Zapalenie stawow oczyszczania ramion

Dokładność wyznaczenia i wykonania Podtrzymuje boli podczas postu 5.

Odwodnienie robót ziemnych 5. Wykonywanie wykopów 5. Zabezpieczenie skarp wykopów 5. Wykonywanie zasypek 6. Zakres stosowania SST Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt Zakres robót objętych SST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą Zapalenie wloknow obrobki ramie przez srodki zaradcze prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy i obejmują: - wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych kat.

I-IV wykop płytki pod wykonanie fundamentu nowoprojektowanej portierni - pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu - wykonywanie zasypki wykopów Powierzchnia w stawie na ramie Pod poziomem terenu zalegają: - do poziomu 1.

Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące robót Wymagania ogólne Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w OST Wymagania ogólne, a także podanymi poniżej: - Głębokość wykopu różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia warstwy ziemi urodzajnej.

SST Roboty ziemne - wykopy Strona 3 z 9 10 - Wykop płytki wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. MATERIAŁY Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST Wymagania ogólne Do wykonywania wykopów materiały nie występują, poza wykonaniem wykopów w osłonie drewnianych ścianek szczelnych przy wykonywaniu podbudowy istniejących fundamentów. Konstrukcja ścianek szczelnych powinna być taka, aby zabezpieczyć wykop przed napływem wody z zewnątrz, a ściany wykopu przed obsuwaniem się.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Wykonawca przedstawi Inżynierowi Projektu wyniki badań laboratoryjnych gruntu przeznaczonego do zasypki Zapalenie wloknow obrobki ramie przez srodki zaradcze przystąpieniem do wykonania zasypek, wraz z ewentualną pozytywną opinią Geologa na temat przydatności gruntu z odkładu do wykonania zasypek.

Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w Umowie.

Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgoci. Do zabezpieczenia skarp wykopów nie obudowanych należy stosować następujące materiały: geowłókniny odpowiadające wymaganiom normy PN-ENczarne folie budowlane o grubości min. SST Roboty ziemne - wykopy Strona 4 z 9 11 3.

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania Leczenie polaczen podczerwonych następującego sprzętu do: - odspajania i wydobywania gruntów narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.

TRANSPORT Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST Wymagania ogólne Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu materiałujego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu.

Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntów materiału. Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru 5.

Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST "Wymagania ogólne". Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i krawędzie wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być wykonane przez geodetę i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. Wpis w dzienniku budowy powinien być zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do ± 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania. Odchylenia osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż ± 10 cm. Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm, a krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.

SST Roboty ziemne - wykopy Strona 5 z 9 12 Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3- metrową Odwodnienie robót ziemnych Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych Wykonywanie wykopów Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie.

Pomiary kontrolne sytuacyjno-wysokościowe powinien wykonać geodeta z ramienia wykonawcy i potwierdzone wpisem do dziennika budowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych. Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny być wykonywane w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom Ustawa o ochronie przyrody z 16 kwietnia r.

Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Metody wykonania robót - wykopu ręcznie lub mechanicznie powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Przy zbliżeniach do uzbrojenia istniejącego bezwzględnie wykopy wykonać ręcznie. Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości równej lub większej niż głębokość posadowienia tych budowli należy je zabezpieczyć przed osiadaniem i odkształceniem.

Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. Wejście po drabinie do wykopu winno być wykonywane, z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1 m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej 20 m. Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem nadzoru celem podjęcia odpowiednich decyzji.

SST Roboty ziemne - wykopy Strona 6 z 9 13 5. Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem wolnego pasa terenu o szerokości, co najmniej 1 m, licząc od krawędzi wykopu dla komunikacji. Kąt nachylenia skarp odkładu wydobytego gruntu nie powinien być większy od kąta jego stoku naturalnego. Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych nachyleń skarp: - w gruntach spoistych gliny, iły o nachyleniu - w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu ,25 - w gruntach sypkich piaski o nachyleniu ,5 W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące zabezpieczenia: - w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych.

Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych Rece trzyma podtrzymywanie nim robót.

Przed rozpoczęciem zasypywania, dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych i śmieci. Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami grubości: - 0,20m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych, - 0,30m - przy ubijaniu małogabarytowymi ubijakami obrotowo-udarowymi. SST Roboty ziemne - wykopy Strona 7 z 9 14 Zastosowanie ręcznych metod zagęszczania możliwe jest jedynie w uzasadnionych przypadkach i zawsze po uprzednim uzyskaniu zgody Inspektora nadzoru.

Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wymagania dla robót ziemnych podano w punkcie 5. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania wykopów oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: - zgodność wykonania robót z dokumentacją - prawidłowość wytyczenie robót w terenie - przygotowanie terenu - rodzaj i stan gruntu w podłożu - wymiary wykopów - zabezpieczenie i odwodnienie wykopów Pomiaru dokonuje się taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m oraz poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 20 m.

Szerokość wykopu ziemnego nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż 10 cm. Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 30 metrową nie mogą przekraczać 3 cm. Nierówności skarp, mierzone łatą 30 metrową nie mogą przekraczać 10 cm. Zasypki podlegają sprawdzeniu: - stanu wykopu przed zasypaniem - materiału do zasypki - grubości i równomierności warstw zasypki - sposobu i jakość zagęszczenia 7. Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów i zasypek uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne.

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Cena jednostkowa wykopu uwzględnia: - prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, - oznakowanie robót, - wyznaczenie zarysu wykopu, SST Roboty ziemne - wykopy Strona 8 z 9 15 - wykonanie umocnienia ścian wykopu, - odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem na miejsce odwożenia mas ziemnych, - odwodnienie wykopu, - utrzymanie wykopu, - przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora nadzoru, - wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, - oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót.

Cena jednostkowa zasypki m 3 zasypki po zagęszczeniu obejmuje - dostarczenie materiałów - zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. Transport gruntu m 3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem odległości transportu Cena obejmuje: - załadowanie gruntu na środki transportu - przewóz na wskazaną odległość - wyładunek z rozplantowaniem z grubsza - utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce.

Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. PN-B Geotechnika. Roboty ziemne.

Co powinno miec masc do stawow

Wymagania ogólne. PN-EN Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntów.

Część 2: Zasady klasyfikowania. PN-B Grunty budowlane. Badania właściwości fizycznych. Oznaczanie wskaźnika Wodoprzepuszczalności. Archiwalna PN-B Grunty budowlane. Badania próbek gruntu PN-B Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. PN-B Urządzenia wodno-melioracyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-S Drogi samochodowe. Wymagania i badania.