Przejdź do treści

Oznacza to, że co do zasady wykonywanie zwykłych typowych, normalnych , choćby stresujących lub wymagających dużego wysiłku fizycznego, czynności obowiązków przez pracownika, nie może być uznane za zewnętrzną przyczynę wypadku przy pracy, gdyż sama praca nie może stanowić zewnętrznej przyczyny w rozumieniu definicji wypadku przy pracy, ale może nią być dopiero określona nadzwyczajna sytuacja związana z tą pracą, która staje się współdziałającą przyczyną zewnętrzną zob. SN z

Opinia sądowo lekarska k.

opinie o obrobce barku

Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością S. Do obowiązków wnioskodawcy należy obróbka ręczna i czyszczenie skrzydeł drzwi. Zadanie to polega na zdjęciu drzwi z taśmy, położeniu ich na tzw. Po obrobieniu drzwi odkłada się je na inną taśmę.

opinie o obrobce barku

Po wyczyszczeniu jednego skrzydła, drzwi należy obrócić na drugą stronę. Drzwi ważą od 10 do 50 kg. Tego dnia M. Około godziny 9. W trakcie obrotu skrzydła M. Niezwłocznie o zaistniałym zdarzeniu został poinformowany przełożony S. Następnie Marin G. Dokonano nastawienia i założono chustę trójkątną.

opinie o obrobce barku

W przeszłości wnioskodawca doznał wielokrotnych zwichnięć, które prowadziły do powstania niestabilności stawu i szczególnej tendencji do kolejnych zwichnięć w sytuacjach normalnie nie powodujących niekorzystnych następstw np. Upadek na nartach w r.

Model stawu barkowego – skala 1:1

Niedostateczność unieruchomienia po pierwszym urazie nie zabezpieczyła stawu i w związku z niestabilnością dochodziło do kolejnych nawykowych zwichnięć stawu barkowego w różnych sytuacjach życia codziennego.

Biegły podał również, że charakterystyczne dla choroby nawykowego zwichnięcia barku jest to, że te zwichnięcia stają się coraz częstsze i występują w błahych sytuacjach. Istotą choroby jest rozluźnienie stawu. Powstaje niestabilność, która powoduje występowanie zwichnięć, nawet w najmniej oczekiwanych sytuacjach życiowych, bez wysiłku fizycznego.

Menu górne

Do wyleczenia konieczne jest przeprowadzenie zabiegu operacyjnego. W takiej sytuacji nie można przyjąć, że praca wykonywana w dniu 10 października roku była przyczyną powstania choroby barku. Zeznania wnioskodawcy jak i świadka znajdują potwierdzenie w przedstawionych do sprawy dokumentach. Nadto się wzajemnie uzupełniają i dopełniają. Sąd nie dał wiary zeznaniom wnioskodawcy jedynie co do wagi drzwi tj.

W niniejszej sprawie zaszła konieczność wyjaśnienia okoliczności sprawy w zakresie wymagającym wiadomości specjalnych, Sąd dopuścił więc dowód z opinii biegłego z zakresu ortopedii w celu ustalenia, czy praca związana z obracaniem skrzydeł drzwi w dniu Biegły ortopeda Z. W związku z zastrzeżeniami wnioskodawcy do opinii, sąd wezwał biegłego na rozprawę.

Ustne wyjaśnienia biegłego były stanowcze i kategoryczne.

Kluczowe informacje

Biegły wskazał, że praca wykonywana w dniu 10 października r. Do nawykowego zwichnięcia braku mogło dojść w różnych sytuacjach życia codziennego, tak jak miało to miejsce wielokrotnie w przeszłości. Nie było istotne wystąpienie nadmiernego wysiłku fizycznego, lecz w różnych sytuacjach, nawet tak błahych jak podczas snu dochodziło u wnioskodawcy do nawykowego zwichnięcia barku. Czynności wykonywane przez wnioskodawcę w dniu 10 października r.

W ocenie Sądu biegły w sposób obszerny i wnikliwy dokonał analizy materiału dowodowego oraz wyprowadził poprawne logicznie wnioski, przez co opinia pisemna, dodatkowo uzupełniona podczas wyjaśnień biegłego na rozprawie, zasługuje na jej uznanie w całości. Sąd uznał zatem, że opinia została wykonana w sposób rzetelny i obiektywny, zgodnie z zasadami wiedzy fachowej i wymogami przewidzianymi w kodeksie postępowania cywilnego. Sąd nie posiada wiadomości specjalnych i nie jest w stanie merytorycznie kwestionować wniosków biegłego, jednakże opinia podlega ocenie sądu z punktu widzenia logiczności, fachowości, rzetelności por.

Budowa barku

SN z W ocenie Sądu wnioski zawarte w opinii biegłego są uzasadnione logicznie i przekonujące dla osoby nie posiadającej wiadomości specjalnych. Nadto wnioski w niej zawarte zostały należycie umotywowane i nie budzą zastrzeżeń.

Sąd wprawdzie samodzielnie ocenia dowody zgromadzone w sprawie, w tym opinie biegłych, jednak ta ocena nie może prowadzić do sprzeczności z faktami, które z tych opinii wynikają. Jeśli opinia spełnia wymogi przewidziane prawem, jest rzetelna, zgodna z zasadami wiedzy, logiczna, należycie uzasadniona i przekonująca, to należy podzielić wnioski z niej płynące, a nie orzekać z pominięciem tak sporządzonej opinii.

Jeżeli opinia biegłego jest tak kategoryczna i tak przekonywająca, że sąd określoną okoliczność uznaje za wyjaśnioną, to nie ma obowiązku dopuszczania dowodu z dalszej opinii biegłych, tylko dlatego, iż strona postępowania w subiektywnym przekonaniu co do swego stanu zdrowia nie zgadza się z wnioskami płynącymi z tej opinii por.

W uzasadnieniu organ rentowy podał, że zgodnie art. Dolegliwości ze strony stawu barkowego występowały bowiem u ubezpieczonego od czasu urazu z roku podczas jazdy na nartach.

Okoliczność, że opinia biegłych nie ma treści, odpowiadającej stronie, nie może uzasadniać przeprowadzenia dowodu z opinii dalszych biegłych. Odmienne stanowisko oznaczałoby bowiem przyjęcie, że należy przeprowadzić dowód z wszelkich możliwych biegłych, by się upewnić, czy niektórzy z nich nie byliby takiego zdania, jak strona wyrok SN z 18 lutego r.

Rehabilitacja barku - ćwiczenia w domu.

Należy też wskazać, że wnioskodawca na rozprawie nie złożył żadnych innych wniosków dowodowych, nie wnosił o przeprowadzenie dowodów z opinii biegłych. Zgodnie z art.

opinie o obrobce barku

Spór między stronami sprowadził się do faktu zaistnienia przyczyny zewnętrznej zdarzenia z dnia 10 października roku. W orzecznictwie Sądu Najwyższego przyjmuje się, że uszczerbek na zdrowiu pracownika jego śmierć spowodowany czynnikiem samoistnym może stanowić wypadek przy pracy, jeżeli został wywołany nadmiernym w okolicznościach danego wypadku wysiłkiem lub opinie o obrobce barku.

Nadmierny wysiłek stres powinien być oceniany przy uwzględnieniu indywidualnych właściwości pracownika stanu jego zdrowia, sprawności ustroju i okoliczności, w jakich wykonywana jest praca. Generalnie wykonywanie zwykłych czynności normalny wysiłek, normalne przeżycia psychiczne przez pracownika nie może być uznane za zewnętrzną przyczynę wypadku przy pracy.

Musi zatem nastąpić szczególna nadzwyczajna okoliczność w przebiegu pracy, aby czynnik samoistny pochodzący z wnętrza organizmu pracownika mógł być uznany za skutek przyczyny zewnętrznej. W szczególności może to być nadmierny, wyjątkowy wysiłek fizyczny.

Komentarze

Oznacza to, że co do zasady wykonywanie zwykłych typowych, normalnychchoćby stresujących lub wymagających dużego wysiłku fizycznego, czynności obowiązków przez pracownika, nie może być uznane za zewnętrzną przyczynę wypadku przy pracy, gdyż sama praca nie może stanowić zewnętrznej przyczyny w rozumieniu definicji wypadku przy pracy, ale może nią być dopiero określona opinie o obrobce barku sytuacja związana z tą pracą, która staje się współdziałającą przyczyną zewnętrzną zob.

Mając na uwadze powyżej zaprezentowane opinie o obrobce barku ugruntowane stanowisko w orzecznictwie nie może budzić wątpliwości, że zdarzenie z dnia 10 października roku nie zostało spowodowane przyczyną zewnętrzną. Jak bowiem wynika z zeznań wnioskodawcy jak i opinii biegłego, wnioskodawca M. Schorzenie to charakteryzuje się zaś tym, że z uwagi na niestabilność barku dochodzi do wielokrotnych zwichnięć w różnych sytuacjach życiowych, niekoniecznie związanych z wysiłkiem fizycznym. Jak wynika z ustaleń Sądu, wnioskodawca do dnia zdarzenia z dnia 10 października roku doznał uprzednio wielokrotnych zwichnięć.

opinie o obrobce barku

Obracanie drzwi o wadze 17,7 kg przez dwóch mężczyzn przy jednoczesnym opieraniu jednej krawędzi na podporze nie stanowi nadmiernego wysiłku fizycznego.

Jest to czynność, którą wielokrotnie wnioskodawca wykonywał podczas swojej pracy. Nie były to drzwi szczególnie ciężkie, gdyż waga skrzydeł drzwiowych, który były poddane obróbce wynosiła od 10 kg do 50 kg. Środowisko pracy nie miało decydującego wpływu na wystąpienie tego schorzenia. Do nawykowego zwichnięcia barku mogło dojść u wnioskodawcy w najmniej oczekiwanych sytuacjach życiowych z uwagi na istniejące schorzenie wewnętrzne związane z niestabilnością stawu barkowego po upadku na nartach w r.

opinie o obrobce barku

Nie można uznać, że każda taka błaha sytuacja stanowi przyczynę nawykowego zwichnięcia barku, ponieważ u osób zdrowych w takich sytuacjach nie dochodzi do tego rodzaju urazu. Decydujące znaczenie miała niestabilność stawu barkowego, która usposabiała do wystąpienia kolejnych zwichnięć podczas różnych czynność, a nawet podczas snu.

Dlatego też w niniejszej sprawie konieczne było ustalenie istotnej przyczyny wystąpienia nawykowego zwichnięcia barku, a więc takiej, która miała decydujący wpływ na wystąpienie tego schorzenia.

Ocena i komentarz dla:

Nie chodzi więc o jakąkolwiek przyczynę w skomplikowanym układzie przyczyn i skutków, lecz taką która zadecydowała o wystąpieniu określonego skutku. Praca wykonywana przez wnioskodawcę w dniu 10 października r. Jest tu jedynie przypadkowa zbieżność wykonania pracy oraz wystąpienia skutku w postaci nawykowego zwichnięcia barku. Natomiast nie można traktować każdej z tych czynności, przy której doszło do wystąpienia nawykowego zwichnięcia barku jako przyczyny zdarzenia, mimo iż bez tej czynności nie wystąpiłoby w danym momencie nawykowe zwichnięcie barku.

Natomiast doszłoby do ujawnienia tego schorzenie przy wykonywaniu innych równie nieobciążających czynności, a nawet podczas snu.

Staw barkowy - model anatomiczny

Zatem to nie dana czynność determinowała wystąpienie nawykowego zwichnięcia barku, lecz toże bark był uszkodzony po opinie o obrobce barku na nartach w r. Wobec powyższego brak podstaw do uznania, ze do urazu barku doszło na skutek przyczyny zewnętrznej.

Mając powyższe na uwadze, Sąd na mocy art.