Przejdź do treści

Tytuł oryginału: Analiza powikłań śród- i pooperacyjnych u chorych na raka błony śluzowej trzonu macicy poddanych limfadenektomii Tytuł równoległy: The analysis of intraoperative and postoperative complications in patients with carcinoma of the endometrium subjected and no subjected lymphadenectomy Czasopismo: Rocznik Medyczny Opis fizyczny: , 9 1 , s. Naujosioms ES šalims opi problema yra specialistų stygius.

Dziękuję posłowi sprawozdawcy za wykonaną pracę. Dobrze, iż w ślad za ubiegłorocznym dokumentem strategicznym przygotowanym przez Komisję, możemy dziś podjąć ten ważny temat. Należy zatem podkreślić znaczenie profilaktyki, właściwego odżywiania się, jakości wody pitnej oraz powietrza, zdrowego trybu życia, wczesnego wykrywania schorzeń i możliwie szybkiego ich leczenia.

Dziś możemy zaobserwować wielkie różnice w dostępie do opieki zdrowotnej, jakie występują między poszczególnymi krajami oraz między różnymi grupami społecznymi. Tutaj przejawia się ewidentny brak spójności społecznej.

Te nierówności widoczne są także w odniesieniu do wskaźnika przeżywalności w chorobach nowotworowych, chorobach układu krążenia i innych. Z zatroskaniem należy Zatrzymaj chore male stawy wzrost liczby osób cierpiących na choroby psychiczne. Wiele do życzenia pozostawiają także nasze metody leczenia, zwłaszcza nadużywanie antybiotyków i sterydów.

Niepokój budzą również systemy ubezpieczeń zdrowotnych, które często okazują się niewydolne. Στα πλαίσια της προσπάθειας αυτής, στόχος είναι η ισότιμη πρόσβαση σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα υγείας σαν βασικό και αναφαίρετο δικαίωμα του πολίτη.

Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να δουλέψουμε σκληρά προς την κατεύθυνση της πολιτικής αφύπνισης των αρμοδίων φορέων για να υπερισχύσει η ιδέα ότι η υγεία αποτελεί τομέα όπου η παροχή οικονομικών πόρων ισοδυναμεί με επένδυση. Και στο Leczenie chorob przegubu reumatycznego αυτό, θα ήθελα να προσθέσω ότι συμφωνώ με την τοποθέτηση του Chroniczna choroba Sustav.

Ματσάκη: να δώσουμε έμφαση στην πρόληψη των ασθενειών μέσα από την προώθηση υγιεινών τρόπων ζωής, την παροχή βέλτιστης θεραπείας αλλά και την επένδυση σε νέες τεχνολογίες και έρευνες.

Στόχος μας θα πρέπει να είναι μια διατομεακή πολιτική η οποία θα συντονίζεται σε διάφορα επίπεδα και θα αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των βασικών προκλήσεων που αφορούν τη γήρανση του πληθυσμού και τις τεράστιες ανισότητες που διέπουν τα Chroniczna choroba Sustav. υγείας των κρατών μελών.

Irena Belohorská NI. Európska Chroniczna choroba Sustav. si musí dať za cieľ odstránenie nerovností medzi starými a novými členskými štátmi, ktoré sú ešte stále značné. Jednotlivé členské štáty majú rôzne cieľové priority v oblasti politiky zdravia, a preto sektor zdravotníctva v celej Európskej únii vyžaduje dlhodobú a strategickú spoluprácu na dosiahnutie konsenzu.

Taktiež je potrebné investovať do programov prevencie a vzdelávania obyvateľstva. Prostredníctvom politiky prevencie sa dosahujú lepšie výsledky a je známe, že skoro polovica ochorení súvisí s nezdravým zdravotným štýlom.

Súhlasím s pánom Peterle, že Komisia by mala za týmto účelom vypracovať dlhodobé plány preventívnych opatrení. To môže prispieť k zlepšovaniu zdravotného stavu európskej populácie.

Chroniczna choroba Sustav.

K prevencii a lepšej liečiteľnosti chorôb prispieva aj výskum v oblasti medicíny. Európska únia neinvestuje dostatok finančných prostriedkov napríklad do výskumu rakoviny.

Vieme, že je to až päťkrát menej ako napríklad v Spojených štátoch.

Tento nedostatok by mal byť odstránený v záujme všetkých občanov Európy. V rámci zlepšenia informovanosti pacientov je užitočným nápadom vytvorenie informačných a poradenských centier, ktoré pomôžu jednak pacientom, zdravotníckemu personálu aj celému odvetviu zdravotníctva. Po dosiahnutí týchto cieľov bude Európska únia Chroniczna choroba Sustav. poznanie bližšie k dosiahnutiu spoločného prístupu k zdraviu. Szczególnie, że jego przedmiot jest jednym z najbardziej palących problemów Unii Europejskiej oraz całego świata.

Godnym podkreślenia jest fakt, iż jest to pierwszy strategiczny program kompleksowo prezentujący podejście Unii do polityki zdrowotnej, przedstawiający wyznawane przez Wspólnotę wartości i cele, jakie stawia sobie ona w tym zakresie.

Jest to również strategia wyróżniająca Unię na tle innych systemów zdrowotnych i może być dla nich przykładem. Cieszę się, że docierają informacje o pozytywnym Bol bolu hondron strategii w państwach członkowskich oraz o tym, że niektóre państwa już podjęły działania w celu wypracowania wspólnego stanowiska oraz włączenia strategii do narodowych planów zdrowotnych przykładem może być Słowenia.

Działania takie zostały Chroniczna choroba Sustav. podjęte w Polsce. Uwzględniając fakt, że nie można mówić o strategii zdrowotnej nie biorąc pod uwagę sposobów finansowania służby zdrowia, które napędzają deficyt budżetowy w wielu krajach Unii Europejskiej, uważam, że plan strategiczny powinien być rozpatrywany z uwzględnieniem sposobów finansowania publicznej służby zdrowia w krajach członkowskich. Chciałbym zwrócić uwagę na kwestię, która była już kiedyś przedmiotem naszej debaty.

Mam tutaj na myśli sprawę nowych technologii informacyjnych i ich wpływu na dzieci i młodzież. Sprawa negatywnego oddziaływania niepoddanych kontroli gier komputerowych oraz internetu, uzależnienia i choroby z tym związane, stają się coraz poważniejszym problemem cywilizacyjnym i społecznym, dotykającym szczególnie dzieci i młodzież. Komisja i Rada Europejska wypracowują aktualnie właściwy mechanizm współpracy w zakresie polityki zdrowotnej i dobrym kierunkiem byłoby nasze zaangażowanie się we wdrażanie tego projektu.

Anne Ferreira PSE. Ce livre blanc proposé par la Commission est une première étape pour se donner des objectifs Chroniczna choroba Sustav. et bénéfiques en matière de santé, mais on peut regretter qu'elle ne soit pas à la hauteur des enjeux de qualité et d'égal accès aux soins. Le rapport qui est aujourd'hui sur la table n'a pas repris les propositions initiales faisant référence Chroniczna choroba Sustav.

Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych. Tłumaczenie hasła "aetiology" na polski Rzeczownik Pozostałe tłumaczenia The aetiology of eating disorders is usually a combination of factors including biological, psychological, familial and socio-cultural. Etiologia zaburzeń odżywiania stanowi zazwyczaj kombinację różnych czynników, w tym biologicznych, psychologicznych, rodzinnych i społeczno-kulturowych.

l'automédication, et c'est une bonne chose. Banaliser, voire encourager l'automédication me semble être totalement inadapté par rapport aux exigences que nous devons avoir en matière de santé. L'introduction du concept de patient actif est une notion inquiétante car, n'étant pas accompagnée d'une définition claire, elle laisse la porte ouverte à différentes interprétations.

Encourager les patients à se prendre en charge, inciter les groupes de population à se doter Chroniczna choroba Sustav. capacité de réaction autonome sont aussi des propositions à manier avec beaucoup de précaution. Rappelons-nous que la santé est un domaine particulier, qui nécessite un très haut niveau de compétence et qui touche souvent à des questions directement vitales.

L'ensemble des propositions incitant à l'automédication, associé à la notion de responsabilité individuelle, ne me semble pas répondre au défi sanitaire auquel nous devons faire face et s'éloigne des notions de solidarité. Autre point que je me permettrai de critiquer: faciliter la mobilité des Chroniczna choroba Sustav. de la santé.

Cet encouragement peut avoir des conséquences très graves sur la répartition territoriale du personnel de santé et aggraver des situations déjà fort précaires dans certains États membres. Plutôt que d'encourager une mobilité des professionnels de la santé, il est préférable d'accentuer l'échange de bonnes pratiques en matière de santé entre tous les États membres. De la même façon, je comprends que la santé en ligne soit encouragée. C'est une initiative positive et novatrice, mais réservée quand même à une minorité de citoyens.

Je soutiens, bien entendu, les amendements déposés par mes collègues et qui traitent de la santé au travail. C'est un sujet crucial car les problèmes de santé au travail sont en constante augmentation. W tej debacie chcę zwrócić uwagę na trzy kwestie. Po pierwsze, pomiędzy starymi a nowymi państwami członkowskimi występują poważne nierówności zdrowotne, co w sposób skumulowany wyraża się w bardzo wyraźnej różnicy w oczekiwanej długości życia Balm Defender Justov. dziewięć lat w przypadku kobiet i aż trzynaście lat w przypadku mężczyzn.

Powinniśmy dążyć do tego, aby te różnice ulegały znaczącemu zmniejszeniu. Po trzecie wreszcie, ponieważ coraz częściej otyłość jest poważną chorobą cywilizacyjną, konieczne jest propagowanie zdrowego trybu życia a także preferencje dla produkcji zdrowej, ekologicznej żywności produkowanej bez stosowania nawozów sztucznych i środków ochrony roślin.

Ponieważ tego rodzaju produkcja jest mało wydajna, potrzebuje zwiększonego wsparcia finansowego w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. W omawianym dokumencie podnoszonych jest bardzo wiele ważnych kwestii dotyczących zdrowia i opieki zdrowotnej. Chociaż w konstytucjach poszczególnych krajów zawarte są gwarancje powszechnego dostępu do opieki zdrowotnej, a respektowanie kompetencji państw członkowskich w dziedzinie ochrony zdrowia wraz ze swobodą wyboru usług zdrowotnych jest pozytywnym aspektem, to jednak chciałabym zwrócić uwagę na niebezpieczeństwo, jakie zagraża moim rodakom z powodu planowanego obecnie w Polsce przez rząd przekształcenia wszystkich zakładów opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego nastawione na zysk.

Proponowane reformy przekraczają granice samodecydowania o systemie opieki zdrowotnej stanowiąc zagrożenie dla fundamentalnych praw człowieka, jakimi są ochrona Chroniczna choroba Sustav. i życia. Waga zagrożenia powinna skłonić Komisję Europejską do stworzenia wytycznych zapobiegających utracie kontroli władzy publicznej nad szpitalami publicznymi prywatyzowanymi wbrew woli społeczeństwa i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

However, this should not mean that they neglect serious health cooperation at EU Chroniczna choroba Sustav. There are a wide range of health issues, such as the prevention of pandemics and the movement of patients or health professionals, where Member States cannot act effectively in isolation and where action Chroniczna choroba Sustav.

EU level is necessary. EU action can be valuable in creating pan-European networks of expertise which permit exchange of best practice in fields such as e-health, nanotechnology, rare disease treatments Chroniczna choroba Sustav. centres of excellence. The EU, in partnership with Member States, has made important progress in protecting health, for example in the area of legislating on tobacco advertising, in the area of blood products, and indeed in the launch of the European Centre for Disease Control.

Chroniczna choroba Sustav.

We need to respond with proper legislation. Furthermore, comprehensive health impact assessments and evaluation on all legislation across the board should be carried out, in order to provide a platform for joined-up thinking and better enable decision-makers to assess the real cost to human health of any policy initiative.

This should be done in the Chroniczna choroba Sustav. way that environmental impact assessments are now taken for granted as a way of informing legislators, and are a prerequisite for the formulation of most EU policies. Even with the Chroniczna choroba Sustav. of the economic and financial crisis today, health is our ultimate wealth. Åsa Westlund PSE. Jag tänkte tala om två saker.

Det första är hur vi ska hantera den alltför omfattande förskrivningen av antibiotika, vilket behandlas väldigt bra i betänkandet. Det är bara att gå till oss själva här i Europaparlamentet eller jag behöver bara gå till mig själv. Jag hade nog inte stått här idag om vi inte hade haft verkningsfull antibiotika.

Jag har varit sjuk ett antal gånger och precis som säkert flera av er här i kammaren räddats av antibiotika. Tyvärr hotas våra barns möjligheter att kunna få sådan hjälp i framtiden av att vi tillåter läkare att skriva ut antibiotika när det inte behövs och till och med sälja antibiotika utan recept. Det behövs styrmedel och incitament som motverkar att läkare går patienter till mötes för att tjäna pengar, så att de inte skriver ut antibiotika när det inte behövs.

Jag tycker att EU här har en väldigt viktig uppgift att sprida olika sätt att arbeta framgångsrikt mot denna alltför omfattande förskrivning.

Den andra frågan som jag tänkte ta upp handlar om ojämlikhet vid hälsa som också tagits upp av flera tidigare talare. Det finns en annan aspekt på ojämlikhet vid hälsa.

Tłumaczenie hasła "aetiology" na polski

Det handlar inte bara om ojämlikhet mellan länder. Det handlar också om ojämlikhet inom länder. WHO har haft en särskild kommission som tittat på klasskillnader i hälsa. Att det finns så stora skillnader inom länder är helt oacceptabelt.

Det finns goda exempel där man har lyckats motverka klasskillnader i hälsa, men det finns också väldigt dåliga exempel.

Dodaj na seznam želja Namesti Želite z Google Prevajalnikom prevesti opis v jezik slovenščina? Prevedi opis nazaj v izvirni jezik poljščina Poljska. Prevod Aplikacja Kalkulator Hematologa jest pomocnym narzędziem w codziennej praktyce lekarskiej w opiece nad pacjentem z rozrostową chorobą nowotworową.

Jag är själv mycket oroad över vad som händer i mitt eget lands huvudstad. Där har man plötsligt infört ett system som gör att läkare flyttar från socialt utsatta och fattiga områden, där läkarvården behövs allra mest, till områden där människor är friskast och mest välbeställda.

Jag tycker att EU borde samla statistik och kunskap så att väljarna, och även de som bestämmer om sjukvården, kan få tydliga besked om vilka åtgärder som leder till ökad social jämlikhet när det gäller hälsa och Chroniczna choroba Sustav. som inte gör det. Depistarea, diagnosticarea timpurie şi oferirea tratamentelor potrivite pentru bolile cronice, în special cancerul, va asigura calitatea vieţii persoanelor afectate de aceste maladii.

De aceea, schimbul de bune practici în interiorul Uniunii Europene în toate domeniile asistenţei medicale, va contribui la creşterea bunăstării cetăţenilor şi a sănătăţii acestora. Consider importantă promovarea unui mod de viaţă sănătos în familii, în şcoli şi la locul de muncă pentru stabilirea unui model de viaţă sănătos şi pentru favorizarea îmbătrânirii sănătoase, atât în prezent, cât şi în viitor.

Trebuie să ne preocupăm în special de interesele copiilor, prin elaborarea de prevederi privind concediul de maternitate şi cel parental, ţinându-se cont de efectele prezenţei părinţilor asupra dezvoltării fizice şi mentale a copiilor.

La fel de importantă este îmbunătăţirea sistemului de îngrijire medicală a femeilor însărcinate şi informarea acestora asupra efectelor consumului de tutun şi alcool. Sveiką gyvenimo būdą, sveiką mitybą reikia ne tik propaguoti. Atėjo laikas tuos žmones, kurie sąmoningai negriauna savo sveikatos ir ją stiprina, visokeriopai skatinti, panaudojant ir finansines priemones. Būtų naudinga jeigu Europos Komisija pateiktų rekomendacijas šia tema. Naujosioms ES šalims opi problema yra specialistų stygius.

Chroniczna choroba Sustav.

Kai kur pusė universitetų suolus palikusių daktarų traukia į kitas ES valstybes kur atlyginimai žymiai didesni. Taip naujosios šalys šelpia ir tvirtina turtingųjų kaimynų sveikatos sistemą. Nesiūlau varžyti piliečių mobilumo.