Przejdź do treści

Ból występuje w czasie stania i chodzenia, a deformacje uniemożliwiają użytkowanie typowego obuwia, co w sumie znacznie ogranicza możliwości funkcjonalne pacjenta. Ustawia również bardziej prawidłowo linię przetaczania stopy w chodzie. Stopa płasko-koślawa jest najczęstszą deformacją powstającą w przebiegu RZS. Ten etap rehabilitacji to ćwiczenia — głównie bierne, ze względu na dużą bolesność operowanych struktur, oraz nauka chodu.

Reumatoidalne zapalenie stop stopy

The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".

The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance".

Reumatoidalne zapalenie stop stopy

It does not store any personal data. Functional Functional Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features.

Reumatoidalne zapalenie stop stopy

Performance Performance Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors. Analytics Analytics Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website.

Reumatoidalne zapalenie stop stopy

These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc. Advertisement Advertisement Advertisement cookies are Reumatoidalne zapalenie stop stopy to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns.

These cookies track visitors across websites and collect information to provide customized ads.

Reumatoidalne zapalenie stop stopy

Others Others Other uncategorized cookies are those that are being analyzed and have not been classified into a category as yet.