Przejdź do treści

Piśmiennictwo donosi bowiem o stosowaniu syn- tetycznych, siarczanowanych polisacharydów, np. World J.

Celem pracy było poszukiwanie różnic w wydalaniu glikozoaminogli- kanów GAG w moczu pacjentów z kamicą nerkową i porównaniu z grupą kontrolną, ocena wpływu litotrypsji falą wstrząsową generowaną pozaustro- jowo ESWL na wydalanie całkowitych GAG z moczem oraz ocena ewentu- alnej przydatności oznaczania wydalania GAG za pomocą wskaźnika uszko- dzeń nerek w następstwie ESWL.

Materiał i metoda.

SUPLEMENTY

Materiałem badań był mocz pochodzący od 49 pacjen- tów z kamicą nerkową, w wieku od 22 do 82 lat, zakwalifikowanych do za- biegu litotrypsji. Grupę kontrolną stanowiło 25 zdrowych osób, w wieku od 24 do 66 lat. Zbiórkę godzinną moczu prowadzono trzykrotnie: w dniu poprzedzającym zabieg oraz w pierwszej i piątej dobie po zabiegu ESWL.

Oznaczanie GAG przeprowadzono według metody Farendala i wsp. Stęże- nie kreatyniny oznaczono za pomocą reakcji Jaffego. Wydalanie GAG z moczem u chorych na kamicę nerkową, przed zabiegiem litotrypsji falą wstrząsową generowaną pozaustrojowo, jest staty- stycznie istotnie obniżone w porównaniu z grupą kontrolną.

W badanej grupie chorych wydalanie GAG ulegało obniżeniu w pierwszej dobie po za- biegu litotrypsji, zaś po 5 dniach od zabiegu powracało do wartości wyjścio- wych.

Najchętniej kupowane produkty

Monitorowanie wydalania GAG z moczem po przeprowadzonym zabiegu litotrypsji pozwala wyciągnąć wnioski w odniesieniu do dynamiki pro- cesów naprawczych w obrębie uszkodzonej warstwy śluzowej. Intere- sujące jest czy ESWL, powszechnie uznawana za metodę bezpieczną i nieszkodliwą, może wpływać na zmianę wydalania glikozoaminoglika- nów GAG z moczem. Glikozoaminoglikany GAG są to długie, nie rozgałęzione, ujemnie naładowane łańcuchy polisacharydowe zbudowane z powtarzających się jednostek disacharydowych, gdzie jednym ze składników jest zawsze aminocukier, tj.

D-glukozamina lub D-galaktozamina, drugim zaś kwas uronowy, tj. GAG są wszech- obecnymi makrocząsteczkami, które pełnią bardzo różnorodne funkcje. Przez wiele lat przypuszczano, że znaczenie ich polega jedynie na peł- nieniu funkcji mechaniczno-strukturalnej. Badania ostatnich lat zwróci- ły uwagę, na udział tych związków w procesach adhezji, migracji, proli- feracji, różnicowania i dojrzewania komórek [11].

zranic stawy palcow po prawej stronie Leczenie zapalenia stawu ramienia

GAG uczestniczą także w budowie układu moczowego. Selektywność błony podstawnej kłębuszków nerkowych zachowana jest dzięki obec- ności wieloanionowych reszt siarczanowych w HS. Obecność GAG stwierdza się także w brodawkach, w części rdzennej i korowej nerki [1, 16]. Ponadto stanowią główny składnik, wyścielającej drogi moczowe, warstwy śluzowej glikokaliksu.

Zapewniają w ten sposób Chondroitin i glukozamina Kanina uro- telium przed adhezją kryształów, bakterii, komórek, oraz gwarantują zachowanie nieprzepuszczalności ścian układu moczowego substancjom obecnym w moczu [1,3,4,10,16]. Wydaje się więc oczywiste, że zmiany w wydalaniu GAG mogą odzwierciedlać zaburzenia struktur, w których budowie uczestniczą.

Z punktu widzenia rozwoju jednej z najczęstszych chorób cywilizacji, jaką jest kamica moczowa, Chondroitin i glukozamina Kanina ważne i interesujące są te czynni- ki, których pierwotne zaburzenia prowadzić mogą do powstania choro- by. Jak wynika z licznych badań, GAG mają znaczący wpływ zarówno na sam proces tworzenia kryształów, jak również na ich agregację i ad- hezję do ścian dróg moczowych lub pęcherza.

Przypuszcza się, że zmiany w składzie i całkowitej zawartości GAG, zarówno w postaci związanej z warstwą śluzową, jak i Chondroitin i glukozamina Kanina postaci wolnej, zawartej w moczu, mogą naruszać homeostazę i pozostawać w związku przyczynowym z procesem rozwoju kamicy [7, 8, 9,10,13].

Kardynała S. Wyszyńskiego w Lu- blinie. Badaniami objęto 49 chorych w wieku od 22 do 82 lat, ze średnią wieku 49,6 lat. Wszyscy chorzy w badanej grupie byli kwalifikowani do zabiegu litotrypsji falą generowaną pozaustrojowo według ogólnie przy- jętych wskazań.

Solgar Glucosamine Hyaluronic Acid Chondroitin MSM 60tabs. Duża dawka glukozaminy

Zabiegu dokonywano na aparacie iskrowym Econolith firmy Medispec Ltd. USAstosując od do uderzeń na jed- nostkę nerki, przy napięciu kV. Chondroitin i glukozamina Kanina kontrolną stanowiło 25 zdrowych osób, pracowników labora- torium, którzy w wywiadzie nie zgłaszali chorób nerek ani kości.

Wiek w grupie kontrolnej wahał się od 24 do 66 lat, średnia wieku wynosiła 33,2 lata. Materiałem badań była godzinna zbiórka moczu, prowadzona od godziny 19 do godziny 7 rano dnia następnego.

W grupie paqentów mocz zbierano trzykrotnie; tj.

Wszystkie kategorie i tanie produkty

W grupie kontrolnej mocz zbierano jednokrotnie. Uzyskany materiał wirowano przy x g przez 10 minut w celu od- dzielenia elementów komórkowych i zamrażano w temperaturze °C W tych warunkach przechowywano aż do czasu analizy.

Ilościowe oznaczanie GAG przeprowadzano opierając się na metodzie opisanej przez Farendala i wsp. Oznaczenia wykonano wykorzystując ze- staw odczynnikowy Blyscan Proteoglycan and Glycosaminoglycan As- say, firmy Equestrian masc. Ltd. Stężenie kreatyniny w moczu oznaczano według reakcji Jaffego metodą kolorymetryczną, wykorzystując zesta- wy odczynnikowe firmy Cormay. W grupie badanej i kontrolnej ocenie poddano następujące parame- try: wielkość diurezy, wydalanie GAG, wydalanie kreatyniny oraz wy- dalanie GAG na 1 gram kreatyniny.

Otrzymane wyniki poddano opra- cowaniu statystycznemu za pomocą pakietu Statistica for Windows firmy StatSoft. Wartości wydalanych GAG z moczem, w badanych grupach, nie były zależne od wieku ani nie różniły się w grupie kobiet i mężczyzn, stąd w dalszym postępowaniu grupę badaną i kontrolną traktowano jako jed- nolite, nie uwzględniając różnicy płci i wieku.

Najczęściej kupowane

Nie stwierdzono istotnych różnic między wielkością diurezy a wydala- niem kreatyniny w ocenianych grupach. Istotne statystycznie różnice za- obserwowano natomiast w odniesieniu do wydalania GAG. Następnie oznaczono te same parametry u pacjentów z kamicą nerkową w pierwszej dobie po zabiegu ESWL.

Slodki zlacze na palcu Rak z lewej szczotki

Istot- ne statystycznie różnice dotyczyły: wielkości diurezy, oraz wydalania GAG tabela I. Wzrost diurezy wydaje się oczywisty, zarówno w następstwie usunięcia przeszkody w drogach moczowych, jak i w wyniku zwiększo- nego podawania płynów w celach terapeutycznych. Interesujący okazał się istotny statystycznie spadek wydalania GAG z moczem w pierwszej dobie po zabiegu, zarówno w wartościach bezwzględnych, jak i przeli- czone na gram kreatyniny. Do oceny dynamiki zmian w wybranych para- metrach, przeprowadzono kolejne badania w piątej dobie po zabiegu ESWL.

Bol w stawach kosci plam Ostre bole w kosciach i stawach

Podobnie istotne statystycznie różnice dotyczyły wydalania GAG. Po przejściowym spadku wydalania GAG w moczu w pierwszej dobie po zabiegu w okresie następnych pięciu dni dochodzi do powrotu wydala- nia GAG do wartości obserwowanych u chorych z kamicą nerkową przed podjęciem leczenia.

Kierunek tych zmian jest analogiczny do tych, gdy wydalanie GAG przeliczymy na gram kreatyniny ryc. Jest to zgodne z rezultatami badań większości autorów [8,13,16] i pozawala niemal jed- noznacznie stwierdzić, że niskie stężenie GAG jest czynnikiem sprzyjają- cym powstawaniu kamicy.

Biorąc pod uwagę rolę tych związków w pro- cesie nukleacji i adhezji, jest to w pełni zrozumiałe. Nie wydaje się, by zastosowane krótkotrwałe leczenie kamicy litotrypsją mogło w istotny sposób wpływać na Chondroitin i glukozamina Kanina GAG, hamując ich syntezę lub ograni- czając uwalnianie GAG do moczu.

Bardziej prawdopodobne wydaje się, że zastosowany zabieg litotrypsji równolegle z kruszącym oddziaływa- niem na struktury kamieni nerkowych, szybko i krótkotrwale oddziałuje na Leczenie stawow owocow endotelialne i pokrywającą je warstwę śluzową, powodując ich zwiększone uwalnianie bezpośrednio po zabiegu.

słowa kluczowe

Przejściowe narusze- nie równowagi między GAG fazy stacjonarnej, związanej ze strukturami błonowymi oraz glikokaliksem, a fazą GAG zawartych w moczu, może skutkować zmniejszonym wydalaniem spowodowanym odbudową czy rekonstrukcją struktur powierzchniowych w pierwszej dobie po litotryp- sji. Przemawia za tym fakt, iż w kolejnych badaniach obserwowano po- wrót wydalania GAG do wartości obserwowanych przed zabiegiem.

Taki mechanizm odbudowy warstwy ochronnej opisywali w swoich pracach Parson i wsp. Dalsze podanie egzogennych GAG, tj.

Solgar Glucosamine Hyaluronic Acid Chondroitin MSM 60tabs. Duża dawka glukozaminy - Opinie

Według Bolesne kosci na stawach [10], na podobnej zasadzie może dochodzić do wykorzystywania endogennych GAG obec- nych w moczu. Ericson [5], w pracy dotyczącej obniżonego wydalania GAG z moczem w przebiegu zapalenia pęcherza wnioskuje, że własne GAG są wbudowywane w struktury uszkodzonej warstwy glikokaliksu. Rubben [15] w swojej pracy wykazał, że odbudowa tej warstwy po za- działaniu kwasu solnego jest bardzo szybka i zachodzi w ciągu 24 godzin.

Interpretacja obniżonego wydalania GAG z moczem po zabiegu lito- trypsji jest zgodna z założeniem nowych, potencjalnych metod leczenia kamicy oraz infekcji. Piśmiennictwo donosi bowiem o stosowaniu syn- tetycznych, siarczanowanych polisacharydów, np. Wydalanie GAG u chorych z kamicą nerkową, oznaczane po pięciu dniach od zastosowanego zabiegu litotrypsji, jest porównywalne z wy- dalaniem GAG przed zabiegiem i wykazuje osobniczą zależność.

Ta ten- dencja zgodna jest z wynikami otrzymanymi również przez innych au- torów [1, 2] i przemawia za poglądem, że stosowany zabieg litotrypsji pozostaje bez znaczącego wpływu na struktury tkankowe. Acta, World J. Kidney Dis. Kidney Intern.

  1. Glukozamina jest częścią struktury polisacharydów chitozanu i chityny, które składają się z egzoszkieletów skorupiaków i innych stawonogów, a także ścian komórkowych grzybów i wielu wyższych organizmów.
  2. Glukozamina Chondroitin substytut
  3. Bole w stawach przyczyny i leczenia srodkow zaradczych
  4.  Я полагаю, что у вашей подруги есть и фамилия.
  5.  - Подожди.
  6. Lawe i leczenie barku
  7. Ceneo - porównanie cen, sklepy, perfumy, agd, rtv, komputery
  8. Szyld Balm Bones i stawow opinii Gdzie kupic

Urology6,