Przejdź do treści

Podczas hospitalizacji na Oddziale W okresie późniejszym, po uzyskaniu zrostu odłamów cierpienia powódki określił jako przewlekłe dolegliwości nadgarstka spowodowane pourazową deformacją i związaną z tym dysfunkcją chwytną ręki. The disease is three times more frequent in women than in men. Po zdjęciu opatrunku stwierdzono, że udo prawe jest obrzęknięte, twarde, zwłaszcza na wysokości złamania kości, rany po grotach zamknięte, brak przetok, ucieplenie prawidłowe, podudzie prawe bez patologii.

Kontakt Złamanie dystalnej części kości promieniowej Obecna pora roku, oblodzenia chodników czy świeży śnieg sprzyjają upadkom, a co za tym idzie - typowym dla nich kontuzjom. Jednym z najczęściej powstających w tym czasie urazów jest złamanie dystalnej części kości promieniowej, czyli tej bliżej nadgarstka. Leczenie ortopedyczne uzależnione jest od rodzaju złamania i jego złożoności — może być zachowawcze bądź operacyjne. Niezmiennie ważne jest wdrożenie procesu rehabilitacji, który można podzielić na trzy okresy: wczesny — tyg. We wczesnym okresie stosuje się przede wszystkim fizjoterapię o działaniu przeciwobrzękowym oraz zmniejszającym sztywność ręki.

Spółka Akcyjna w W. Uzasadnienie faktyczne Pozwem złożonym dnia 21 marca r. Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. Powódka wniosła także o zasądzenie kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego w wysokości podwójnej stawki minimalnej.

W uzasadnieniu powódka wskazała, że w dniu 29 stycznia r. Zakładu Opieki Zdrowotnej Specjalista z zakresu chirurgii ogólnej i medycyny sportowej lek. Do kolejnych wizyt, jak i po zdjęciu gipsu, powódka nadal odczuwała silny ból ręki, która pozostawała niesprawna, a trzykrotne rehabilitacje nie przyniosły rezultatu.

Bol zlacza lokcia podczas podnoszenia ciezkosci związku z nieustępującymi dolegliwościami bólowymi powódka udała się do specjalisty ortopedy z poradni ortopedycznej w P.

Powódka wskazała ponadto, że z powodu długotrwałego zwolnienia lekarskiego została wyrejestrowana z urzędu pracy i straciła ubezpieczenie, stwierdzono u niej także niepełnosprawność w stopniu lekkim.

Powódka jest załamana psychicznie, nie może znaleźć pracy, korzysta z zasiłku MOPS oraz pomocy psychiatrycznej i psychologicznej.

W ocenie powódki doszło do nieprawidłowości w początkowym etapie leczenia, co doprowadziło do niedowładu złamanej ręki, co zdaniem powódki nastąpiło wskutek błędu lekarskiego.

Protokolant: st. Oddala powództwo; II.

Ponadto powódka podała, że była zmuszona korzystać z opieki osób trzecich, której koszt wyniósł łącznie Komitetu Pomocy W ocenie powódki, gdyby lekarz zastosował w sposób prawidłowy leczenie, powódka wróciłaby do pełni zdrowia prawdopodobnie po około dwóch miesiącach choroby, czyli w kwietniu r.

Jednocześnie powódka zastrzegła możliwość rozszerzenia powództwa. Powódka zgłosiła szkodę Następnie szkoda została zgłoszona do poradni dr J. Pozwany ubezpieczyciel odmówił wypłaty świadczenia. Pozwany podniósł zarzut braku po jego stronie legitymacji procesowej biernej. Wskazał, że leczenie powódki odbywało się w ramach usług komercyjnych, niepodlegających ochronie ubezpieczeniowej z umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej.

Poradni Chirurgicznej i Chirurgiczna i Na rozprawie w dniu 27 listopada r. Następnie udała się do Niepublicznego Pierwsza wizyta odbyła się prywatnie, była odpłatna. Z uwagi na trudną sytuację materialną pacjentki, lekarz poinformował, aby na kolejne wizyty zapisać się w ramach ubezpieczenia zdrowotnego z NFZ.

Dalsze wizyty odbywały się w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. W trakcie kolejnych wizyt w poradni w dniu 20 lutego r. W dniu 27 lutego r. W dniu 18 marca r. Chirurg opisał cechy zaniku mięśniowego prawego przedramienia, obecność wolnego fragmentu kostnego na wysokości dalszej nasady kości promieniowej o średnicy 6 mm.

Złamana ręka – rodzaje złamań ręki

Od lekarza ortopedy otrzymała Podtrzymywac zapalenie lub zlamanie do Oddziału Ortopedii z rozpoznaniem wadliwie wygojonego złamania nasady dalszej kości promieniowej prawej. Z udzielonej informacji wynikało, że kości zrosły się w nieprawidłowym ustawieniu. Orzekania o Niepełnosprawności ustalono u U. Po zakończeniu rehabilitacji sama kontynuowała ćwiczenia usprawniające nadgarstka prawego.

Lekarz psychiatra rozpoznał epizod depresji reaktywny w stopniu umiarkowanym. Na drugiej, a jednocześnie ostatniej, wizycie we wrześniu r. Po zastosowanych lekach nastąpiła częściowa poprawa, następnie powódka zaniechała leczenia. Pismem z dnia 24 marca r. Ubezpieczyciel wskazał, że odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę ponosi jedynie Zakład Opieki Zdrowotnej W § 5 umowy wskazano, że zleceniobiorca oświadczył, że przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za prawidłowość i zgodną ze sztuką, etyką lekarską jakość świadczonych usług.

Złamanie dystalnej części kości promieniowej

Umowa ta została zawarta na okres od dnia 1 stycznia r. Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia wynosiła Posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe ogrodnicze, obecnie jest bezrobotna, jest na stałym zasiłku z MOPS w wysokości zł, w części w formie dodatku mieszkaniowego, ma orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności. Po śmierci męża była załamana, gdyż miała wtedy niepełnoletnią córkę na utrzymaniu, nie otrzymała emerytury po zmarłym mężu.

Odczuwa bóle kręgosłupa, leczy się na nadciśnienie i arytmię serca. Zawsze była osobą, która nigdy nie prosiła nikogo o pomoc, wszystko robiła sama, kierowała się dobrem dzieci.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Po wypadku załamała się, wystąpiły u niej zaburzenia snu, okresy depresji lękowej, jak przychodzi zima i jest ślisko boi się, że znów się przewróci, zamknęła się w sobie, płakała, nie wychodziła nigdzie, miała problem z prostymi czynnościami, nie mogła zrobić sobie herbaty, zapalić gazu lewą ręką, umyć się, była uzależniona od pomocy dzieci. Bezpośrednio po wypadku we wszystkich czynnościach pomagały jej córki, wspierały ją psychicznie. Z tego względu w czynnościach manualnych, noszeniu przedmiotów posługuje się głównie lewą ręką.

Utrzymujące się bóle nadgarstka powodują konieczność zażywania środków przeciwbólowych. Odczuwa ból na zmiany pogody. Sama wykonuje ćwiczenia rehabilitacyjne. Z uwagi na przeciążenie lewej ręki pojawiają się u niej również okresowe bóle ręki lewej.

Podtrzymywac zapalenie lub zlamanie

Obecnie w codziennych cięższych pracach powódce nadal pomagają córki. Powódka nie jest w stanie poświęcić się opiece nad wnukami i dbaniem o dom z uwagi na ból ręki, który nadal odczuwa. Ma ograniczenia przy gotowaniu, nie może obierać ziemniaków, dźwigać zakupów, zrobić prania ręcznego, ręka nieraz puchnie.

I C /14 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kutnie

Zachowanie powódki zmieniło się, nie wróciła do stanu psychicznego sprzed złamania. Zdaniem biegłego ortopedy dra med. Wybór sposobu leczenia powódki przez dr K. Natomiast Podtrzymywac zapalenie lub zlamanie dalszych etapach leczenia postępowanie lekarskie było nieprawidłowe.

Kontrola RTG przez gips wykazała niezadowalające ustawienie odłamów, co powinno skłonić lekarza leczącego do skierowania chorej na oddział ortopedyczny. Leczący chorą lekarz niesłusznie zaakceptował przemieszczenie odłamów wymagające dalszej korekcji i dopuścił do zrostu odłamów w niekorzystnym ustawieniu. W przypadku złamania C. Bezpośrednio po nastawieniu sprawdza się radiologicznie poprawność repozycji.

Podtrzymywac zapalenie lub zlamanie

Jeżeli ustawienia odłamów ocenia się jako dobre to zdjęcia RTG powtarza się jeszcze po tygodniu i około 3 tygodniach od złamania celem monitorowania ewentualnego ubytku korekcji. W przypadku niekorzystnego ustawienia odłamów obowiązuje działanie zmierzające do poprawy ustawienia odłamów na drodze zachowawczej lub operacyjnej w czasie, gdy nie nastąpi jeszcze pełen zrost odłamów - w praktyce do ok.

Tych procedur u powódki nie dokonano. Dowodem na błąd postępowania lekarza leczącego jest obraz RTG w gipsie.

Przywrócenie szczelności bariery jelitowej warunkiem zachowania homeostazy przewodu pokarmowego

Zgodnie z zapisami w historii choroby zdjęcie wykonano najprawdopodobniej 20 lutego r. Podsumowując - lekarz leczący chorą źle ocenił wynik ustawienia odłamów na zdjęciu kontrolnym przez gips, co doprowadziło do zrostu złamania w niekorzystnym ustawieniu. Z danych zawartych w dokumentacji nie wiadomo czy wykonano u chorej zdjęcia RTG po nastawieniu i w dniu 5 lutego r. Są to dodatkowe elementy obciążające lekarza leczącego.

W ocenie biegłego ortopedy, w przypadku jak u powódki teoretycznie możliwe jest bezoperacyjne wygojenie złamania w korzystnym ustawieniu. Z uwagi jednak na niewykorzystanie w procesie leczenia możliwości poprawy ustawienia odłamów na etapie nie dokonanego zrostu i zakończenie procedury skorygowania ustawienia odłamów przedwcześnie, nie jest możliwa zdecydowana odpowiedź na sformułowane pytanie odnośnie konieczności leczenia operacyjnego.

Być może taką decyzję podjąłby specjalista po ewentualnej nieudanej próbie powtórnej zachowawczej repozycji odłamów.

Są to indywidualne procedury uzależnione od oceny konkretnego przypadku na danym etapie leczenia. Biegły podkreślił jednak, że obraz ustawienia odłamów na zdjęciu kontrolnym przez gips jest nie do zaakceptowania, na pewno wtedy należało chorą skierować na oddział ortopedyczny.

Podtrzymywac zapalenie lub zlamanie

Ponadto biegły wskazał, że cierpienia fizyczne związane z wypadkiem były dość znaczne w okresie pierwszego miesiąca po wypadku. Spowodowane były bólem towarzyszącym złamaniu kości, rękoczynem nastawienia, niedogodnościami unieruchomienia gipsowego.

Podtrzymywac zapalenie lub zlamanie

W okresie późniejszym, po uzyskaniu zrostu odłamów cierpienia powódki określił jako przewlekłe dolegliwości nadgarstka spowodowane pourazową deformacją i związaną z tym dysfunkcją chwytną ręki. Leczenie ortopedyczne powódki zakończyło się i rokowanie na przyszłość odnośnie możliwości istotnej poprawy funkcji ręki jest negatywne. Można rozważać różne warianty operacyjnego leczenia rekonstrukcyjnego: skrócenie kości łokciowej, osteotomía korekcyjna dalszej przynasady kości promieniowej, wreszcie artrodeza, trudno jednak przewidzieć ewentualne korzyści dla poprawy funkcji chwytnej ręki.

Można ogólnie stwierdzić, że w przypadku lepszego wyniku po prawidłowo przeprowadzonym leczeniu rokowanie byłoby lepsze. Powódka jest zdolna do wykonywania pracy lekkiej nie wymagającej pełnej sprawności oburęcznej, dźwigania cięższych przedmiotów w prawej ręce.

  • Obolaly staw ramienia, co robic
  • Duza choroba stawow.
  • Artroza oczyszczania kciuka
  • Podmiejska ortopedia | Chicago Orthopaedic Care
  • Leczenie operacyjne może być wykonane z dostępu dłoniowego lub grzbietowego lub techniką przezskórną.

Należałoby zatem oczekiwać, że gdyby leczenie zostało przeprowadzone prawidłowo to chora miałaby lepszą funkcję chwytu, zdolność do wykonywania czynności manipulacyjnych, lepszą tolerancję wysiłku: możliwość dźwigania przedmiotów prawą ręką, tym samym lepszą możliwość do wykonywania pracy fizycznej. W związku z niesprawną ręką pogorszyło się codzienne funkcjonowanie powódki, wystąpiły objawy depresji, co spowodowało wizyty u psychiatry.

Podtrzymywac zapalenie lub zlamanie

Po zaleconych lekach stan psychiczny powódki się nieco poprawił, jednak zaniechała leczenia i jej stan psychiczny nie wrócił jeszcze do pełnej formy. Zdaniem biegłej powódka powinna w obecnym stanie psychicznym kontynuować leczenie psychiatryczne, co mogłoby spowodować całkowitą poprawę jej stanu psychicznego. Fakt, że powódka do psychiatry poszła dopiero po roku i 3 miesiącach nie ma znaczenia, bo objawy depresyjne pojawiły się u niej dużo wcześniej i miały ewidentny związek z doznanym urazem ręki i długotrwałą niesprawnością tej ręki.

Okoliczność, że ktoś nie podejmuje leczenia nie wyklucza choroby. Powódka ewidentnie ujawniała objawy depresyjne: obniżony nastrój, apatia, niechęć do wszystkiego, zaburzenia snu, myśli rezygnacyjne, poczucie winy, że jest osobą niesprawną i nie może wykonywać czynności, które robiła całe życie, a teraz wymaga pomocy z racji niesprawnej prawej ręki, obawy, aby znów się nie przewrócić, myśli o samobójstwie.

Stan psychiczny powódki potwierdziły jej córki, jednocześnie podkreślając, że nie była w takim stanie nawet po śmierci męża 2 lata wcześniej, Podtrzymywac zapalenie lub zlamanie to szybko uporała się z reakcją żałoby i szybko wróciła do codziennego funkcjonowania.

Złamana ręka – budowa ręki

Ewentualne dywagacje pozwanego tj. Ustaleń faktycznych dokonano również w oparciu o opinię biegłego z zakresu ortopedii dra med. Należy zauważyć, że opinia biegłego podlega, jak inne dowody, ocenie według art.

Stanowią je zgodność z zasadami logiki i wiedzy powszechnej, poziom wiedzy biegłego, podstawy teoretyczne opinii, sposób motywowania oraz stopień stanowczości wyrażonych w niej wniosków. Przedmiotem opinii biegłego nie jest przedstawienie faktów, lecz ich ocena na podstawie wiedzy fachowej por. W ocenie sądu nie sposób kwestionować ustaleń zawartych w opinii biegłej psychiatry E. Opinia ta została sporządzona w sposób fachowy i rzeczowy, dający możliwość wyjaśnienia kwestii dotyczących wpływu zdarzenia na psychikę powódki.

Biegła oparła swoją Podtrzymywac zapalenie lub zlamanie na niekwestionowanych przez strony Podtrzymywac zapalenie lub zlamanie w postaci historii choroby powódki oraz po przeprowadzeniu badania powódki. Nadto w opinii uzupełniającej biegła udzieliła odpowiedzi na zadane pytania w sposób wyczerpujący.

Ostatecznie też zarzuty podnoszone w odniesieniu do wydanych opinii nie doprowadziły do podważenia wniosków z nich płynących. Przy ustalaniu stanu faktycznego, w zakresie skutków zdarzenia oraz wyboru sposobu leczenia powódki i następstw tego leczenia, sąd co do zasady pominął wydane w sprawie opinie biegłego z zakresu ortopedii i traumatologii lek.

Podtrzymywac zapalenie lub zlamanie

Biegły nie był w stanie w szczególności odnieść się do oceny skuteczności dokonanej repozycji, czy też oceny zasadności skierowania poszkodowanej do szpitala. Wskazał jednocześnie, że po wykonanej skutecznej repozycji złamania ważne jest również dalsze prowadzenie pacjenta tj. Należy zauważyć, że biegły nie ustosunkował się w sposób jednoznaczny do postawionych przez sąd pytań, wskazując, że nie ma obecnie zgodnej opinii dotyczącej właściwego leczenia czy spodziewanych wyników po leczeniu złamań dalszej nasady kości promieniowej.

Opinia zawiera także niejasności. Biegły stwierdził, że brak jest podstaw do kwestionowania decyzji dr K. Nie wskazał również jednoznacznie, czy leczenie powódki zostało zakończone. Wobec zakwestionowania opinii przez stronę powodową, sąd dopuścił dowód z uzupełniającej opinii biegłego ortopedy K. W opinii uzupełniającej zranic stawy glowy nie odniósł się jednak do dodatkowych zarzutów pełnomocnika powódki zawartych w piśmie procesowym z dnia 2 lutego r.