Przejdź do treści

Znalazłem go w Internecie. Artroza po urazie Wszystkie metody Efekt narkotykowy na nią wraz z leczeniem nasila się. Diametros ; Sosnowska B. NLPZ nie mogą już zwalniać pacjenta z fizjoterapii i przyjmowania leków poprzez wstrzyknięcie.

Ból przewlekły niesie ze sobą negatywne dla organizmu człowieka krótko- i długotrwałe skutki fizjologiczne i psychologiczne. Cel pracy. Celem głównym pracy było ustalenie, która z dostępnych pozawerbalnych skal oceny bólu powinna być poddana walidacji i adaptacji do polskich warunków społeczno-kulturowych oraz ustalenie najistotniejszych pozawerbalnych wskaźników bólu. Materiał i metody. W badaniu posłużono się metodą ARGO oznacza stawow. Istotność wskaźników ustalono na podstawie analizy częstości wybierania go przez ekspertów i odsetka ogólnej liczby punktów, jaką uzyskał.

Zgodność opinii ekspertów określono za pomocą współczynnika Kappa Cohena. Eksperci łącznie zgłosili 29 pozawerbalnych wskaźników bólu, w tym 16 wskaźników behawioralnych ruchowych i 13 wskaźników fizjologicznych.

Choroba Berlioza: jak się przejawia, przyczyny, opis i cechy leczenia

Największą liczbę punktów uzyskało przyspieszenie tętna. Fizjologiczne wskaźniki bólu są najczęściej obserwowanymi, najistotniejszymi parametrami w ocenie bólu u pacjentów niezdolnych do samoraportowania bólu.

Istotne behawioralne wskaźniki bólu obejmują: wyraz twarzy, aktywność ruchową kończyn górnych i całego ciała, napięcie mięśniowe. Ustalone wskaźniki bólu były zbieżne z kategoriami wskaźników zawartymi w skali NVPS. Anestezjologia i Ratownictwo ; 8: Słowa kluczowe: ocena bólu, wskaźniki pozawerbalne, pacjent niezdolny do samooceny, oddział intensywnej terapii, pielęgniarka Abstract Background.

The main objective of the study was to determine which of the available nonverbal pain assessment scales should be validated and adapted to Polish socio-cultural conditions and to determine what non-verbal indicators of pain, according to experts, are the most important in the assessment of pain in sedated, mechanically ventilated patients.

Material and methods. The expert method was used in the NVPS z chorych w stawach. The significance of indicators was determined on the basis of the frequency of selecting the indicator by an expert and total number of points that 23 2 each indicator gained.

Compliance of experts opinion was determined using Cohen s Kappa coefficient. Experts reported a total number Jesli stawy boli na rekach palcow 29 observational, non-verbal indicators of pain, including However an increase of heart rate has obtained the highest number of points, and was the most often chosen indicator by NVPS z chorych w stawach.

Experts agreed in In opinion of nurses the physiological indicators of pain are the most important parameters in the assessment of pain in patients who are unable to self-report.

Important behavioural indicators of pain include: facial expression, motor activity of the upper limbs and whole body, muscle tension. Established indicators of pain were consistent with the categories of indicators included in the NVPS scale. Anestezjologia i Ratownictwo ; 8: Keywords: pain assessment, observational indicators, patient unable to self-report, intensive care unit, nurse Wstęp Ból według definicji Międzynarodowego Towarzystwa Badania Bólu to subiektywnie przykre i negatywne wrażenie zmysłowe i emocjonalne powstające pod wpływem bodźców uszkadzających tkankę lub zagrażających ich uszkodzeniem [1].

Skale oceny bólu

Ból jest tym wszystkim, czym pacjent twierdzi, że jest, i istnieje wtedy, gdy pacjent twierdzi, że istnieje [2]. Ból, jako wrażenie subiektywne nie może być zmierzony w sposób obiektywny [3]. Złotym standardem w ocenie bólu jest subiektywna ocena dokonywana przez pacjenta z wykorzystaniem standaryzowanych skal.

Powszechnie stosowane standaryzowane skale oceny bólu skala wzrokowo-analogowa, numeryczna, przymiotnikowa i inne mają zastosowanie u pacjentów przytomnych, zdolnych do oszacowania własnych dolegliwości bólowych i wyrażenia ich NVPS z chorych w stawach formie werbalnej lub pozawerbalnej.

• Jak uśmierzyć ból? •

Niestety, pewne grupy pacjentów nie są w stanie subiektywnie ocenić bólu w ten sposób. Dotyczy to pacjentów z zaawansowaną demencją, innymi zaburzeniami poznawczymi, małych dzieci, osób upośledzonych intelektualnie oraz pacjentów nieprzytomnych, w sedacji, krytycznie chorych. Zaleca się, aby u takich pacjentów regularnie oceniać zdolność do samooceny i raportowania bólu z wykorzystaniem różnych alternatywnych, pozawerbalnych technik komunikacji z pacjentem [4].

Nieskuteczne leczenie bólu ostrego u chorych w Oddziale Intensywnej Terapii OIT ma negatywne skutki kliniczne, związane jest ze zwiększoną zachorowalnością i śmiertelnością pacjentów [5]. Ból powoduje wyrzut endogennych katecholamin, co w konsekwencji powoduje tachykardię, skurcz naczyń krwionośnych, nadciśnienie, wzrost zużycia tlenu, zmniejszenie perfuzji narządowej, hipoksemię, hiperkatabolizm prowadzący do hiperglikemii, lipolizy i zmniejszenia masy mięśniowej; zwiększa to ryzyko zakażenia ran i utrudnia proces gojenia się [6].

Barr i in. Skuteczne leczenie bólu i lęku skraca czas wentylacji mechanicznej [8], zmniejsza odsetek zakażeń wewnątrzszpitalnych [9], zwiększa satysfakcję pacjenta z kontroli bólu [10].

Kardiologia inwazyjna

Niestety jak wskazują wyniki badań pacjenci w OIT często narażeni są na niedoszacowanie ich dolegliwości bólowych i skazanie na niepotrzebne cierpienie.

Rotondi i in. The American Society for Pain Management Nursing ASPMN opublikowało oświadczenie z rekomendacjami dotyczącymi praktyki klinicznej, stwierdzające, że każda osoba odczuwająca ból zasługuje na jego właściwe rozpoznanie i leczenie [15]. ASPMN zaleca, aby ból był oceniany w sposób rutynowy, powtórnie ewaluowany i dokumentowany w celu zapewnienia właściwego leczenia i przepływu informacji w zespole terapeutycznym. W przypadku pacjentów niezdolnych do NVPS z chorych w stawach bólu należy zastosować alternatywne, strategie rozpoznania bólu i oceny podjętych działań.

Jednakże żadna obiektywna strategia oceny bólu, taka jak interpretacja zachowania pacjenta, istniejąca patologia czy ocena bólu przez bliskich, nie są wystarczająco efektywne, gdy stosowane są pojedynczo.

ASPMN zaleca wdrażanie pełnej procedury oceny bólu u pacjentów niezdolnych do samozgłaszania bólu, uwzględniającej: 1.

Stan po skoku

W Polsce ocena bólu u pacjentów niezdolnych do jego samooceny prowadzona jest w sposób subiektywny, intuicyjny, w dużej mierze zależny od umiejętności i doświadczenia zawodowego personelu opiekującego się pacjentem. Ocena taka nie zapewnia ciągłości leczenia przeciwbólowego i porównywania stopnia nasilenia bólu w przebiegu choroby, szczególnie w przypadku częstych zmian personelu.

Przegląd literatury źródłowej wskazuje, że na świecie stosowane są skale oceniające ból za pomocą wskaźników pozawerbalnych, wykorzystujące metodę obserwacji zachowań pacjenta i wartości parametrów fizjologicznych.

Clioppe in NVPS's Who's H O T 2008

Jedną z pierwszych skal oceniających ból na podstawie zachowań behawioralnych u pacjentów po zabiegach chirurgicznych opracowali Mateo i Krenzischek [16]. Puntillo i wsp. Skale te powstały w oparciu o różne koncepcje teoretyczne, stosowano je w grupach badanych zróżnicowanych ilościowo, zastosowano również różne metody statystyczne weryfikujące ich trafność i rzetelność.

Trudno na podstawie istniejących doniesień wnioskować, która z wymienionych powyżej skal ma najkorzystniejsze właściwości psychometryczne, mierzy w sposób najbardziej rzetelny to, co powinna mierzyć.

Skala CPOT dodatkowo wykazała korzystne parametry psychometryczne w ocenie bólu u pacjentów krytycznie chorych, niezdolnych do samooceny bólu [21]. W polskiej literaturze przedmiotu nie znaleziono doniesień dotyczących stosowania pozawerbalnych skal oceny bólu u dorosłych pacjentów, będących w sedacji, wentylowanych mechanicznie i leczonych w Oddziałach Intensywnej Terapii.

Niewątpliwie potrzeba taka istnieje. Cel pracy Celem głównym pracy było ustalenie, która z dostępnych pozawerbalnych skal oceny bólu powinna być poddana walidacji i adaptacji do polskich warunków społeczno-kulturowych. Celem pośrednim było ustalenie jakie pozawerbalne wskaźniki bólu, powinny Folk leczenia miesni uwzględniane w ocenie bólu u dorosłych pacjentów w sedacji, wentylowanych mechanicznie.

Ekspertów powołano z obszaru działania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie, w porozumieniu z oddziałem warmińsko-mazurskim Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki. Zespół ekspertów składał się łącznie z 9 pielęgniarek z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, średni staż pracy w oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii AiIT wynosił 19 lat.

W grupie ekspertów: 3 pielęgniarki posiadały specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, a 5 kurs kwalifikacyjny w tej dziedzinie, 6 pielęgniarek świadczyło bezpośrednią opiekę nad pacjentem w oddziale Intensywnej Terapii, 3 pielęgniarki pracowały na stanowisku pielęgniarki oddziałowej oddziału AiIT. Zespół zebrał się na posiedzeniu w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie w dniu 26 czerwca NVPS z chorych w stawach.

W pierwszym etapie badania przedstawiono ekspertom problem badawczy jakie pozawerbalne wskaźniki bólu występują u pacjentów w sedacji, wentylowanych mechanicznie?

W celu ustalenia odpowiedzi posłużono się techniką burzy mózgów. Po zakończeniu zgłaszania przez ekspertów propozycji wskaźników bólu, dokonano ich klasyfikacji. Kolejnym etapem badania było zastosowanie anonimowego kwestionariusza ankiety, w którym eksperci mieli za zadanie wybrać z ustalonej wcześniej listy, 10 najistotniejszych ich zdaniem pozawerbalnych wskaźników bólu i przypisać każdemu z nich wagę, gdzie 10 oznaczało wskaźnik najbardziej istotny i specyficzny, a 1 wskaźnik najmniej istotny i specyficzny w wybranej grupie.

Istotność danego wskaźnika ustalono na podstawie analizy częstości wybierania go przez ekspertów skala i odsetka ogólnej liczby punktów, jaką uzyskał.

Stan po skoku : przyczyny, objawy, diagnoza, leczenie | Kompetentnie o zdrowiu na iLive

Metody wnioskowania statystycznego Zgodność opinii ekspertów określono za pomocą współczynnika Kappa Cohena. Wartość współczynnika może zawierać się w przedziale od -1 do 1. Gdzie wartość 1 oznacza pełną zgodność, a wartość 0 oznacza zgodność taką, jaka występuje na poziomie przypadku. W celu sprawdzenia istotności współczynnika Kappa Cohena zastosowano test istotności Z.

Wskaźniki te pogrupowano ze względu na ich charakter na: behawioralne ruchowe i fizjologiczne tabela I. Najwięcej wskaźników obejmowało reakcje ruchowe pacjenta, takie jak: marszczenie czoła, zaciskanie powiek, zagryzanie rurki intubacyjnej; kręcenie się w łóżku, zginanie kończyn górnych. Łącznie zgłoszono 16 wskaźników behawioralnych ruchowych i 13 wskaźników fizjologicznych, takich jak: wzrost ciśnienia tętniczego krwi RRprzyspieszenie tętna, przyspieszenie oddechu, brak synchronizacji z respiratorem, zaczerwienienie twarzy, wzmożona potliwość, drżenie mięśniowe, łzawienie.

Istotność poszczególnych wskaźników w ocenie bólu u chorych w sedacji, wentylowanych mechanicznie ustalono określając częstość wyboru danego wskaźnika przez ekspertów do grupy Najczęściej wybierano, w kolejności malejącej: przyspieszenie tętna 9 wyborówkręcenie się w łóżku i napinanie całego ciała 7 wyborówwzrost ciśnienia tętniczego krwi RR 6 wyborówzaciskanie powiek, marszczenie czoła, zagryzanie rurki intubacyjnej, zaciskanie pięści 5 wyborów tabela III.

Największą liczbę punktów uzyskały, w kolejności malejącej: przyspieszenie tętna, wzrost ciśnienia tętniczego krwi RR, marszczenie czoła, kręcenie się w łóżku, napinanie całego ciała, zginanie kończyn górnych, zaciskanie powiek, przyspieszenie oddechu.

Pozawerbalne wskaźniki bólu podział Table I. Non-verbal indicators of pain - classification L. Rodzaj wskaźników Reakcja pacjenta 1. Behawioralne ruchowe 2.

Prawo Choroba Berlioza: jak się przejawia, przyczyny, opis i cechy leczenia Choroba Berlioza jest chorobą zakaźną,Jest przenoszony przez ukąszenia owadów, w szczególności kleszcze.

Fizjologiczne marszczy czoło, zaciska powieki, otwiera oczy, zagryza rurkę intubacyjną zaciska zębypodnosi głowę, zaciska pięści, zgina kończyny górne, odpycha rękę pielęgniarki, chwyta za rękę, broni się rękoma, siada, próbuje wyjść z łóżka, napina całe ciała, sztywnieje, kręci się w łóżku, zgina kolana, wykonuje ruchy stopami RR, tętna, oddechu, saturacji SaO 2, temperatury ciała, kaszle, brak synchronizacji oddechu kłóci się z respiratorem, zaczerwienienie twarzy, potliwość w obrębie twarzy, potliwość całego ciała, gęsia skórka, drżenie mięśniowe, łzawi Tabela II.

Pozawerbalne wskaźniki bólu okolice ciała Table II. Non-verbal indicators of pain - body regions L. Okolica ciała Reakcje pacjenta 1. Kończyny górne zaciska pięści, zgina kończyny górne, odpycha rękę pielęgniarki, chwyta za rękę, broni się rękoma 3.

Kończyny dolne zgina kolana, wykonuje ruchy stopami 4.

Aleksandra Gutysz-Wojnicka 1, Danuta Dyk 2, Dorota Ozga 3, Edyta Cudak 2 1. Streszczenie. Abstract

Całe ciało siada, próbuje wyjść z łóżka, napina całe ciało, sztywnieje, kręci się w łóżku, potliwość całego ciała, gęsia skórka, drżenie mięśniowe Tabela III. Wskaźniki bólu najczęściej wybierane Table III.

Indicators of pain most frequently chosen L. Analizowano zgodność ocen przyznanych poszczególnym wskaźnikom bólu. W celu oceny istotności wartości współczynnika zastosowano test Z tabela V. W przypadku pozostałych ocen wartość współczynnika zgodności Kappa 27 6 Tabela IV.

Wskaźniki bólu najrzadziej wybierane Table IV. Indicators of pain the least frequently selected L. Współczynnik zgodności Kappa Table V. Kategorie wskaźników uwzględnianych w wybranych pozawerbalnych skalach oceny bólu Table VI. Przeprowadzono analizę porównawczą kategorii pozawerbalnych wskaźników bólu uwzględnianych w wybranych skalach i wskaźników ustalonych w toku badań własnych.

Wyniki przedstawiono w tabeli VI. Omówienie Celem badania było ustalenie, która z dostępnych pozawerbalnych skal oceny bólu powinna zostać poddana procesowi walidacji i wdrożeniu w Polsce. Grupę ekspertów stanowiły pielęgniarki, których wiedza i doświadczenie zawodowe gwarantowały rozwiązanie problemu badawczego. Pielęgniarki, ze względu na specyfikę swojej pracy, natężenie i intensywność bezpośredniego NVPS z chorych w stawach z pacjentem, mają dominujący udział w rozpoznawaniu i ocenie bólu u pacjentów nieprzytomnych, wentylowanych mechanicznie.