Przejdź do treści

Nature Med. Stąd obawa, że lipegfilgrastym podobnie do innych postaci G-CSF może nasilać rozwój choroby podstawowej i zwiększać śmiertelność. Cooper K. Drugs ; — Effect of covalent attachment of polyethylene glycol on immunogenicity and circulating life of bovine liver catalase. Caggiano V.

Względna redukcja ryzyka RRR, relative risk reduction wyniosła, odpowiednio, 0,60 proc. W cytowanej metaanalizie 17 badań z losowym doborem chorych stwierdzono, że stosowanie G-CSF może wpływać na wynik podstawowego leczenia przeciwnowotworowego, ponieważ pozwala na uniknięcie zmniejszenia dawek stosowanych leków cytotoksycznych [8].

Jest to rodzina receptorów transbłonowych blisko przypominająca receptory kinazy tyrozynowej. Charakterystyczne dla wymienionej rodziny receptorów jest przechodzenie przez błonę tylko jeden raz, posiadanie w części zewnętrznej domeny rozpoznającej ligand oraz występowanie kinazy tyrozynowej w części cytoplazmatycznej [13]. Jednak w receptorze CD kinaza tyrozynowa nie stanowi części receptora, a jest z nim od strony cytoplazmatycznej związana niekowalencyjnie, co umożliwia łatwą dysocjację.

Podobnie do nabłonkowych czynników wzrostu EGF, epidermal growth factor pobudzenie receptora CD powoduje dimeryzację połączenie dwóch homodimerów w błonie komórkowejco zbliża do siebie cząsteczki kinazy tyrozynowej JAK i ułatwia proces fosforylacji oraz — w konsekwencji — aktywację czynników transkrypcyjnych STATktóre w postaci dimerów wędrują do jądra komórki, gdzie aktywują transkrypcję [14].

Receptor ten jest również zlokalizowany w innych komórkach i tkankach ustroju, które nie należą do układu krwiotwórczego. W okresie płodowym receptor G-CSF charakteryzuje komórki prawie wszystkich narządów i tkanek [15], dojrzałe komórki śródbłonka oraz znajduje się w kardiomiocytach, gdzie pobudzony ma zapobiegać remodelingowi mięśnia po zawale serca [16].

Receptor dla G-CSF znajduje się także na komórkach nowotworowych; jego obecność stwierdzono w komórkach niedrobnokomórkowego raka płuca [17], glejaka wielopostaciowego [18] oraz raka pęcherza moczowego [19, 20].

Nowoczesne spojrzenie na medycynę

Uważa się, że pierwotny rak płuca lub wtórny przerzuty jest tym typem nowotworzenia, w którym prawdopodobnie — przynajmniej częściowo — uczestniczy ścieżka G-CSF—receptor G-CSF [21, 22].

W zgodzie z tymi faktami pozostaje propozycja, aby podwyższona wartość poziom G-CSF był markerem złego rokowania w niedrobnokomórkowym raku płuca [23]. Rola współdziałania między produkowanym przez tkankę nowotworową czynnikiem G-CSF a ekspresją receptora dla G-CSF w raku okrężnicy jest mniej wyraźna, Leczenie stawow w Nha Trang opisano przypadki złego rokowania kojarzone z wysokim stężeniem endogennego G-CSF [25].

Pegylacja cząsteczki filgrastymu niemal całkowicie wyklucza wspomnianą drogę usuwania leku [29]. Pegfilgrastym jest rekombinowanym ludzkim czynnikiem pobudzającym wzrost granulocytów r-met-HuG-CSF związanym kowalencyjnie z pojedynczą cząsteczką glikolu polietylenowego PEG, polyethylene glycol.

Filgrastym jest produkowany z zastosowaniem genetycznie zmodyfikowanej bakterii Escherichia coli. Proces pegylacji polega na kowalencyjnym przyłączeniu aldehydu metoksyglikolu polietylenowego do końcowego azotu metioniny w łańcuchu aminokwasowym filgrastymu. Pegylacja znacznie utrudnia klirens nerkowy.

Ogólnie pegylacja białek zwiększa ich aktywność, ponieważ znacznie wzrasta ekspozycja systemowa pegylowanej cząsteczki. Pegylacja nie wpływa na sposób wiązania zmienionego filgrastymu z receptorem G-CSF i dlatego pegfilgrastym w sposób podobny do filgrastymu pobudza wzrost liczby neutrofili [30].

Pegylacja w zasadniczy sposób zmienia eliminację leku, ale farmakodynamika leku pozostaje niezmieniona. Farmakokinetyka jest różna — lek jest tylko nieznacznie eliminowany przez nerki, a przede wszystkim jest usuwany na drodze internalizacji cząsteczki przez neutrofile i następnie rozkładany w cytoplazmie. Internalizacja zależy od prawidłowej budowy receptora cytokinowego [30]. Model mechanizmu usuwania cytokin przez komórki krwi na przykładzie trombopoetyny i płytek krwi przedstawili Fielder i wsp.

Charakterystyczny dla działania pegfilgrastymu jest odwrotny przebieg krzywych jedna opisująca liczbę neutrofili we krwi, a druga opisująca stężenie leku we krwi.

Leczenie stawow w Nha Trang Masc do leczenia zapalenia stawow lokciowych

Neutrofile usuwają pegfilgrastym, co powoduje obniżenie stężenia leku równocześnie ze wzrostem liczby neutrofili. Maksymalne stężenie leku występowało między W badaniach wykazano, że farmakodynamika pegfilgrastymu i filgrastymu były podobne [30]. W badaniach nad farmakokinetyką pegfilgrastymu dowiedziono, że — inaczej niż filgrastym — związek pegylowany jest usuwany prawie wyłącznie przez neutrofile.

Mediana terminalnego okresu półtrwania wynosi 46—62 godzin w przypadju filgrastymu 3,5 ha stężenie leku jest wprost proporcjonalne do dawki i ANC. Wartości Cmax były porównywalne, ale stężenie leku po podaniu filgrastymu szybko się obniżało, natomiast po podaniu pegfilgrastymu utrzymywało się dopóty, dopóki nie nastąpił wzrost liczby granulocytów.

Metabolizm w neutrofilach leku decyduje o własnościach farmakokinetycznych — jak długo trwa neutropenia, tak długo utrzymuje się wysokie stężenie leku. Klirens nerkowy lub wątrobowy odgrywa nieznaczną rolę w procesie eliminacji.

Leczenie stawow w Nha Trang pecznieje szczotkuje rece i zranic stawy

Ponieważ pegfilgrastym jest białkiem eliminowanym w neutrofilach, to nie oczekuje się wiązania z innymi białkami lub interakcji z innymi lekami [30]. Prawdopodobnie wybór tej dawki był kluczowy w uzyskaniu wybiórczego działania na komórki progenitorowe neutrofili, gwarantującej właś-ciwą ekspozycję na lek. Dawkę tę zastosowano w potwierdzających badaniach III fazy. Wykazano, że pegfilgrastym nie jest mniej skuteczny od filgrastymu przy założeniu, że średnia różnica z proc. CI w czasie trwania DSN jest mniejsza niż 1 dzień.

Warunki badań były bardzo rygorystyczne; badane grupy były właściwie zrównoważone, a ocena dotyczyła wyłącznie chorych poddanych randomizacji, którzy otrzymali lek i nie stwierdzono u nich żadnego odstępstwa od protokołu badania. Obok analizy per protocol, analiza zgodna z założeniem ITT, intent-to-treat potwierdziła zgodność wyników. W sumie w dwóch badaniach objęto leczeniem ponad chorych, a pierwszorzędowym punktem końcowym był czas trwania DSN w pierwszym cyklu chemioterapii cele drugorzędowe — czas trwania w cyklach chemioterapii od 2.

Wyniki wykazały, że pegfilgrastym nie był mniej skuteczny od filgrastymu, a różnice w czasie trwania DSN wynosiły mniej niż 1 dzień i były bliskie zeru. W zakresie innych punktów końcowych częstość infekcji, stosowanie antybiotyków wyniki były porównywalne w obu grupach [30, 33].

Leczenie stawow w Nha Trang Do kogo isc, jesli stawy boli

Green i wsp. Bezpieczeństwo W praktyce klinicznej najważniejsza jest ocena proporcji ryzyka do korzyści, czyli ocena występowania działań niepożądanych w porównaniu z efektami klinicznymi. Ogółem pegfilgrastym w badaniach przedrejestracyjnych zastosowano u chorych, a filgrastym w porównywalnych grupach u chorych.

Tylko dawka czyni, że dana substancja nie jest trucizną. Czynnik wzrostu, jakim jest G-CSF, nie jest obojętny dla ustroju — jak każda cytokina pobudza komórki do replikacji i w większych dawkach, powodujących większą ekspozycję ustroju na lek, może — przynajmniej teoretycznie — działać proliferacyjnie na komórki innych układów niż układu krwiotwórczego.

Charakterystyczne dla leczenia za pomocą G-CSF są bóle kości. Każda z obu grup obejmowała ponad chorych [30, 37]. Sześciu z chorych leczonych pegfilgrastymem zmarło, natomiast w grupie leczonej filgrastymem — 9 spośród Tylko jeden zgon uznano za związany z leczeniem filgrastymem [30].

Ocena ogólna Pegfilgrastym został wprowadzony do zapobiegania neutropenii w Stanach Zjednoczonych i w Europie w roku. Obok wyników obserwacji przedklinicznych podstawą rejestracji było 6 badań klinicznych przeprowadzonych u chorych na raka piersi 2 badania typu non-inferiority.

 1. Osteochondrozy stawow leczenia srodkow ludowych
 2. Начиная с того дня, анонимные переадресующие компании перестали быть для АНБ источником серьезных неприятностей.
 3. Co moze zasiac w poblizu stawu
 4. Что-то шевельнулось в углу.
 5. Jesli stawy bola w 69

W badaniach porównywano jednorazowe podanie pegfilgrastymu z wielokrotnym stosowaniem filgrastymu. W przypadku obu leków działania niepożądane miały podobny charakter. Lipegfilgrastym jest lekiem wzorowanym na produkcie leczniczym pegfilgrastym. Chociaż w produkcji lipegfilgrastymu punktem wyjścia jest wytworzenie filgrastymu metodą inżynierii genetycznej podobnie jak w pegfilgrastymie z wykorzystaniem plazmidu Escherichia colito odmienna jest pegylacja.

Lipegfilgrastymu nie zarejestrowano jako leku biopodobnego, a jego rejestrację oparto na nieopublikowanych z wyjątkiem doniesień zjazdowych badaniach klinicznych [38] i jednym opublikowanym badaniu non-inferiority z aktywną kontrolą pegfilgrastymem [39].

Skuteczność W badaniach klinicznych, w których porównywano lipegfilgrastym z pegfilgrastymem, stwierdzono, że czas trwania DSN w pierwszym cyklu chemioterapii w przypadku pegfilgrastymu wynosi 0,8 ± 0,9 dnia, a w przypadku lipegfilgrastymu 0,7 ± 0,9 dnia.

Leczenie stawow w Nha Trang Co wymazywac artroze stawu na ramie

Na podstawie modelu regresji Poissona odrzucono hipotezę zerową, zgodnie z którą lipegfilgrastym jest gorszy od pegfilgrastymu [39].

Częstość występowania gorączki neutropenicznej podczas stosowania lipegfilgrastymu była podobna do obserwowanej po pegfilgrastymie.

Leczenie stawow w Nha Trang Choroba podtrzymywania ramienia

Ponadto wyniki trzech badań dowiodły, że własności farmakodynamiczne lipegfilgrastymu i pegfilgastrymu są podobne, co było podstawą rejestracji leku [38]. Stąd obawa, że lipegfilgrastym podobnie do innych postaci G-CSF może nasilać rozwój choroby podstawowej i zwiększać śmiertelność.

Rzeczywiście, w badaniu XM, w którym porównywano lipegfilgrastym z placebo u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca, wykazano — w stosunku do placebo — wzrost śmiertelności w grupie otrzymującej lipegfilgrastym w Zgodnie z tym średni czas do progresji był krótszy w grupie leczonej lipegfilgrastymem w stosunku do otrzymujących placebo 41,7 dnia v.

Jednak dane dotyczące progresji choroby z Ponadto, jak twierdzą autorzy badania EPAR [38], progresji choroby nie oceniano systematycznie i ocena taka nie była zaplanowana w protokole badania. Krzywe przeżycia Kaplana-Meiera — opisujące zgony obserwowanych osób — rozchodziły się wcześnie przeżycie było większe w grupie przyjmującej placeboa następnie łączyły się w 6.

Nha Trang, Khanh Hoa - zdjęcie: Foot massage

Wielkość ilorazu szans OR, odds ratio sugeruje, że różnice między krzywymi przeżywalności nie były znamienne [38]. Autorzy badania EPAR [38] sugerują, że różnice w zakresie śmiertelności mogą wynikać z braku równowagi między badanymi grupami nowotwory u chorych otrzymujących lek były bardziej zaawansowane niż u osób z grupy przyjmującej placebo lub obserwowane zwiększenie śmiertelności w pierwszych miesiącach może wynikać z odpowiedzi niewielkiej części chorych szczególnie podatnych na progresję choroby.

Z jednej strony powyższe uwagi nie stanowią ostatecznego wyjaśnienia, a brak opublikowanych danych uniemożliwia weryfikację. Z drugiej strony autorzy raportu EPAR przypuszczają, że zbieranie danych klinicznych po wielu miesiącach obserwacji nie było tak rygorystyczne, jak w pierwszych miesiącach badania — w rzeczywistości liczba chorych utraconych z obserwacji po Należy dodać, że obliczenie OR z porównania dwóch krzywych przeżycia Kaplana-Meiera może być obarczone błędem, a ponieważ publikacja XM jest niedostępna, to nie sposób dokonać weryfikacji.

Ocena ogólna Ekspresja receptorów dla G-CSF w komórkach nowotworu może powodować zwiększenie śmiertelności i progresję choroby podstawowej pod wpływem lipegfilgrastymu, co obserwowano w badaniu XM Wyjaśnienie może oznaczać efekt klasy — w podobny sposób powinny oddziaływać inne czynniki G-CSF.

Jednak w badaniach porównawczych z placebo nie stwierdzono zwiększenia progresji choroby i śmiertelności po zastosowaniu pegfilgrastymu, filgrastymu czy lenograstymu.

Przyczyny zwyrodnienia stawów

Bardzo duża zmiana w zakresie ekspozycji narządów na lek wskazuje, że ekspozycja ta po lipegfilgrastymie 6 mg jest większa i nie jest równoważna z ekspozycją osiąganą po pegfilgrastymie 6 mg. W badaniu XMINT u chorych na raka piersi dowiedziono, że ekspozycja na lek po podaniu 6 mg pegfilgrastymu była nawet niższa od ekspozycji na lipegfilgrastym uzyskanej po zastosowaniu 4,5 mg lipegfilgrastymu [38]. Nie ulega więc wątpliwości, że ekspozycja ustroju na 6-miligramowe dawki w przypadku obu leków nie jest równoważna.

Oznacza to znacznie przedłużone oddziaływanie lipegfilgrastymu na receptor G-CSF.

Edukacja Nowoczesne spojrzenie na medycynę Naszym celem jest sprawienie, aby nowoczesne metody leczenia i rehabilitacji ortopedycznej były dostępne na polskim rynku nie tylko dla profesjonalnych sportowców w wielkich miastach, ale również dla zwykłych ludzi.

Kluczem do zrozumienia różnicy jest znamiennie większa ekspozycja na lek po lipegfilgrastymie. Zmiana w zakresie ekspozycji na lek może być wynikiem wolniejszej eliminacji lipegfilgrastymu, na co wskazują dłuższy okres półtrwania i dłuższy średni czas pozostawania w ustroju, stwierdzone w badaniu XM Przyczyną wolniejszej eliminacji lipegfilgrastymu może też być wolniejsza — w porównaniu z pegfilgrastymem — degradacja tego leku przez elastazę ludzkich neutrofili [38].

Wyniki badania XM są ważne ze względu na istotne wątpliwości, które wyraziła mniejszość członków CHMP i — mimo że ich zdanie pominięto w raporcie [38] — właśnie pod ich wpływem CHMP zażądała, aby do 30 czerwca roku producent lipegfilgrastymu przedstawił kliniczne dane dotyczące ryzyka progresji choroby i wzrostu śmiertelności po zastosowaniu lipegfilgfrastymu u osób poddawanych chemioterapii przeciwnowotworowej.

 • Zapalenie kosci
 • Rece zmniejsza sie w zapaleniu stawow
 • Najlepszy srodek zaradczy do stawow artrozowych
 • Leczenie ludowe podczas artrozy
 • Remedies ludowy z bolu plecow podczas osteochondrozy
 • Leczenie stawow nadgarstka
 • Zydowskie stawy leczenie metod ludowych

Ryzyko ma być ocenione w stosunku do placebo i aktywnej kontroli [38] np. Odpowiedź immunologiczna wytworzenie przeciwciał neutralizujących działanie leku może być niebezpieczna dla chorych, ponieważ wspomniane przeciwciała są skierowane także na endogenne białka.

Dlatego ocena immunogenności jest jednym z najważniejszych elementów rejestracji leków opartych na strukturze białka. Pierwszy czynnik wzrostu megakariocytów wytworzony przez firmę Amgen wycofano w roku podczas badań III fazy, ponieważ pobudzał powstawanie neutralizujących przeciwciał. W badaniach klinicznych pegfilgrastymu nie wykazano obecności neutralizujących przeciwciał [30].

Dane dotyczące lipegfilgrastymu również są zadawalające. W sześciu badaniach klinicznych obejmujących chorych przejściowe pojawienie się przeciwciał skierowanych na lek stwierdzono u 15 osób i tylko u jednej — trwałą obecność tych przeciwciał bez aktywności neutralizującej i bez zmiany skuteczności lipegfilgrastymu.

Dla porównania, w badaniu pegfilgrastymu u 7 spośród chorych obserwowano przejściowe pojawienie się przeciwciał. Zarówno u osób, którym podano lipegfilgrastym, jak i u otrzymujących pegfilgrastym nie pojawiały się neutralizujące przeciwciała skierowane przeciwko obu lekom.

W czasach Paracelsusa ok. Adres do korespondencji: Jacek Spławiński, ul. Modrzewiowa 5, 05— Piastów, faks: 22 28 68, e-mail: jaceksplawinski yahoo. A note from history: the discovery of blood cells. Caggiano V. Incidence, cost and mortality of neutropenia hospitalization associated with chemotherapy.

Cancer ; — Kaushansky K. Mechanism of disease. Lineage-specific hematopoietic growth factors. Crawford J. Reduction by granulocyte colony-stimulating factor of fever and neutropenia induced by chemotherapy in patients with small-cell lung cancer. Trillet-Lenoir V. Recombinant granu-locyte colony stimulating factor reduces the infectious complications Leczenie stawow w Nha Trang cytotoxic chemotherapy. Cancer ; 29A: — Khan S. Impact of neutropenia on delivering planned chemotherapy for solid tumors.

Cancer Care ; 19— Bosly A. Achievement of optimal average relative dose intensity and correlation with survival in diffuse large B-cell lymphoma patient treated with CHOP.

Kuderer N. Impact of primary prophylaxis with granulocyte colony-stimulating factor on febrile neutropenia and mortality in adult cancer patients receiving chemotherapy: a systematic review.

Aapro M. Cancer ; 8— Smith T. Clinical Practice Guideline in Oncology: myeloid growth factors.

Masters S. Agents used in anemias; hematopoietic growth factors. W: Katzung B. Lange Medical Books, New York — Vetulani J. Receptory i wtórne przekaźniki. W: Kostowski W. Podstawy farmakoterapii. PZWL, Warszawa 64— Aaaronson D. Science ; — Calhoun D. Jr, Du Y. Pediatric Res. Harada M. Nature Med. Avalos B. Human granulocyte colony-stimulating factor: biologic activities and receptor characterization on hematopoietic cells and small cell lung cancer cell lines.

Blood ; — Tada M. Analysis of cytokine receptor messenger RNA expression in human glioblastoma cells and normal astrocytes by reverse-transcription polymerase chain reaction. Gabinety w Łodzi i Warszawie oferują kompleksową opiekę w zakresie ortopedii, traumatologii i rehabilitacji.

Czynniki wzrostu w zapobieganiu i leczeniu neutropenii wywołanej podaniem cytostatyków Growth factors in the profilaxis and treatment of chemotherapy-induced neutropenia prof. Gen odpowiedzialny za wytwarzanie G-CSF sklonowano i w roku zarejestrowano produkt leczniczy — jako filgrastym F — wytwarzany metodą inżynierii genetycznej. Szczególnie jego pegylowana pochodna, pegfilgrastym PEGFjest wskazana w zagrażającej życiu gorączce neutropenicznej powstającej w przebiegu chemioterapii. Oba czynniki wzrostu, F codziennie lub PEGF jednorazowo, podane po chemioterapii redukują: czas trwania lub występowanie neutropenii, liczbę infekcji, dni hospitalizacji i śmiertelność. W tych ostatnich wydzielanie G-CSF może nasilać nowotworzenie.

Przenośna komora hiperbaryczna dostępna w Orto Med Sport! Brak tlenu w uszkodzonej tkance powoduje niedotlenienie, które w połączeniu z obciążeniem bakteryjnym jest głównym powodem, dla którego rany przewlekłe goją się trudno i długo. Udowodniono, że dostarczanie tlenu do uszkodzonej tkanki za pomocą naszych urządzeń terapeutycznych TWO2 niszczy beztlenowe patogeny, zwiększa funkcję leukocytów, odwraca miejscowe niedotlenienie i stymuluje syntezę kolagenu, zwiększając aktywność fibroblastów i pobudzając angiogenezę.

Połączone czynniki prowadzą do granulacji w łożysku rany, silnego tworzenia się kolagenu i zamknięcia rany. Dysponujemy pełnym zapleczem diagnostyczno-rehabilitacyjnym w czasie zawodów i zgrupowań dla sportowców ale też innych profesjonalistów spędzających wiele czasu w tzw.