Przejdź do treści

Szczegółami zajmie się za Ciebie prawnik. Badania laboratoryjne z dnia 31 sierpnia r.

Uzasadnienie faktyczne Powód P. W uzasadnieniu pozwu powód podniósł, iż w dniu 4 lutego r. Ubezpieczyciel sprawcy odmówił uznania swej odpowiedzialności, podnosząc, iż poszkodowany nie mógł doznać rozstroju zdrowia i uszkodzenia ciała wobec znikomych uszkodzeń samochodu.

Jak podnosi powód wskutek wypadku doznał typowych dla tego typu zdarzenia obrażeń. Po wypadku powód został odwieziony karetką do szpitala, gdzie stwierdzono uraz kręgosłupa oraz barku prawego, a po konsultacji chirurgicznej i ortopedycznej zdiagnozowano zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł na poziomie szyi S43 oraz zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł obręczy barkowej i zapalenie kaletki podbarkowej z uszkodzeniem stawu obojczykowo - mostkowego.

Do tej pory powód odczuwa skutki zderzenia, jego organizm nie powrócił do kondycji sprzed wypadku i nadal jest zmuszony korzystać z zabiegów fizjoterapii częściowo odpłatnie.

Zdaniem powoda kwota żądanego zadośćuczynienia wydaje się bardzo umiarkowana biorąc pod uwagę średnią wysokość opłat stosowanych przez ubezpieczyciela przy tej wielkości uszczerbku na zdrowiu oraz fakt, iż będąc osobą młodą i czynną zawodowo powód w wyniku wypadku Slash bolu przed bieganiem pozostawać przez pewien czas na zwolnieniu lekarskim, Wezwany jest zapalenie stawu barku wywiązało się ze zmniejszeniem dochodów.

Dołączona przez powoda dokumentacja - zdaniem pozwanego - nie daje podstaw do przyjęcia, że w okolicznościach niniejszej sprawy powód mógł doznać trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. W badaniach obrazowych nie odnotowano zmian pourazowych o trwałym charakterze, a zgłaszane dolegliwości mogą być konsekwencjami wcześniejszych problemów zdrowotnych, w tym zmian zwyrodnieniowych. Nadto, w przypadku powoda nie była konieczna hospitalizacja, co dowodzi, iż doznane przez niego obrażenia nie były znaczne.

Odnosząc się do dołączonej do pozwu Znaki bolu reki. medyczno - lekarskiej pozwany wskazuje, że dokument ten nie został przez nikogo podpisany i nie stanowi dokumentu prywatnego i Wezwany jest zapalenie stawu barku w rozumieniu k.

I C /17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni

W ocenie pozwanego oferowane przez powoda dowody są niewystarczające do skutecznego zakwestionowania ustaleń poczynionych przez pozwanego w procesie likwidacji szkody, a zgodnie z regułą rozkładu ciężaru dowodowego to na powodzie spoczywa ciężar udowodnienia zaistnienia zdarzenia, za które pozwany ponosi odpowiedzialność. Po zderzeniu powód wysiadł z pojazdu o własnych siłach, a następnie wezwał pogotowie i W wyniku uderzenia w samochodzie powoda uszkodzeniu uległy tylna klapa, wzmocnienie pod zderzakiem, absorber, wzmocnienie zderzaka, hydrauliczna część zderzaka i prowadnica.

Powód został zatrzymany na kilkudziesięciominutową obserwację, po czym został zwolniony do domu z zaleceniem oszczędnego trybu życia oraz zgłoszenia się do poradni rejonowej.

W dniu 21 lutego r. W dniu 23 lutego r.

Wezwany jest zapalenie stawu barku

W dniu 2 marca r. Powód także korzystał z porad lekarza neurologa. Powód skarżył się na bóle kręgosłupa szyjnego, prawego barku i problemy z podnoszeniem prawej ręki, a także bóle głowy.

This field is for validation purposes and should be left unchanged. Potrzebujesz pomocy? Pomoc, którą oferujemy oparta jest na 30 latach doświadczenia oraz specjalistycznej wiedzy. W kontakcie z klientami nie posługujemy się żargonem prawniczym, używamy prostego języka i udzielamy praktycznych porad na każdym etapie sprawy.

Zgodnie z zaleceniami lekarza neurologa przez tydzień przyjmował leki rozkurczowe, co spowodowało ustąpienie bólów głowy. Nadto, przez dwa tygodnie powód przyjmował leki rozkurczowe zaordynowane przez ortopedę. Kilka dni po wypadku powód ponownie jeździł samochodem, lecz dolegliwości bólowe utrudniały mu prowadzenie pojazdu. Przed wypadkiem powód nie leczył się u ortopedy. Decyzją z dnia 8 marca r. Powyższe obrażenia miały lekki charakter.

Stłuczenie barku i stawu mostkowo - obojczykowego mogło aktywować bóle w przebiegu początkowych zmian zwyrodnieniowych barku zobrazowanych w badaniu USG, co mogło powodować krótkotrwałe bóle przy odwodzeniu barku. Stłuczenie kręgosłupa szyjnego skutkowało krótkotrwałym Wezwany jest zapalenie stawu barku zakresu ruchu odchylenia bocznego w prawo Polaczenia chorob alkoholowych szyjnego.

Wezwany jest zapalenie stawu barku

Leczenie ortopedyczne obrażeń doznanych wskutek ww. Obecnie nie utrzymują się żądne następstwa tego wypadku. W ocenie Sądu brak było jakichkolwiek podstaw do kwestionowania autentyczności i wiarygodności przedłożonych przez stronę powodową dokumentów w postaci dokumentacji medycznej dotyczącej leczenia powoda oraz korespondencji stron.

Wezwany jest zapalenie stawu barku

Sąd miał na uwadze, że żadna ze stron nie kwestionowała autentyczności tych dokumentów, ani też nie kwestionowała treści oświadczeń zawartych w tych dokumentach. Powyższe dokumenty nie budziły także żadnych wątpliwości Sądu, albowiem nie nosiły żadnych śladów przerobienia, podrobienia czy innej ingerencji.

Za wiarygodne należało uznać również zeznania powoda co do skutków wypadku z dnia 4 lutego r. W ocenie Sądu zeznania powoda są szczere i spójne, a także nie budzą wątpliwości w świetle zasad logicznego rozumowania i zasad doświadczenia życiowego.

  • ​Rwa barkowa – jak spać? Objawy, leczenie ćwiczenia
  • Atak rwy barkowej może objawiać się nagłym, palącym bólem, który promieniuje do kończyn górnych.
  • Srb zwiekszony bol w stawach

Podkreślić należy, iż zeznania powoda w zakresie przebiegu procesu leczenia znajdują potwierdzenia w dowodach z dokumentów w postaci dokumentacji medycznej. W ocenie Sądu brak było również podstaw do kwestionowania dowodu z opinii biegłego sądowego z zakresu ortopedii.

Opinia przedłożona w niniejszej sprawie przez biegłego R. Biegły przedstawione w opinii wnioski dotyczące stanu zdrowia powoda, następstw wypadku oraz rokowań na przyszłość poparł wszechstronną analizą dokumentacji medycznej oraz badaniem powoda.

Nadto, w opinii uzupełniającej biegły w sposób rzeczowy, rzetelny i przekonujący odniósł się do wszystkich zarzutów zgłoszonych przez stronę powodową i tym samym obronił swoją opinię. Zważyć należy, iż powód zarzucił biegłemu, iż jego opinia jest powierzchowna, niedokładna a niektóre stwierdzenia w niej zawarte mijają się z prawdą.

W ocenie powoda biegły pominął rozpoznanie zawarte w przedłożonej dokumentacji medycznej i w swoich wnioskach biegły odnosi się wyłącznie do stanu obecnego. Nadto, zdaniem powoda, biegły pominął przedłożone rachunki potwierdzające przebytą rehabilitację. Zdaniem powoda, niezrozumiałe jest również twierdzenie biegłego, iż w badaniu USG nie stwierdzono żadnych zmian pourazowych, co jest sprzeczne z treścią przedłożonego dokumentu. Odnosząc się do zarzutów powoda, biegły R. Jednocześnie, biegły wskazał, że z uwagi na mechanizm powstania urazu należy uzupełnić rozpoznanie zawarte w opinii o przebyte stłuczenie stawu mostkowo - obojczykowego prawego.

  1. Golden Care - opieka medyczna
  2. Zapalenie stawu leczenia stop palcow

Jak bowiem wyjaśnił R. Uzupełnienie opinii w tym zakresie - jak wskazał biegły - nie wypływa na zakres uszczerbku na zdrowiu, gdyż leczenie tego urazu również zostało zakończone bez powikłań. Zdaniem biegłego pełnomocnik powoda myli rozpoznanie z mechanizmem urazu.

Uraz kręgosłupa spowodował stłuczenie kręgosłupa szyjnego. Jak wyjaśnił biegły, rozpoznanie S13 i S43 stosowane w dokumentacji medycznej nie jest rozpoznaniem klinicznym, a jedynie kwalifikacją doznanych obrażeń według klasyfikacji Odnośnie zarzutu powoda dotyczącego rehabilitacji, biegły wskazał, że dowodem potwierdzającym przebytą rehabilitacją jest karta zabiegów fizykoterapeutycznych, a w aktach sprawy nie ma takiego dokumentu, stąd w opinii znalazło się kwestionowane przez poszkodowanego sformułowanie.

Biegły dodał również, że nieprawdziwy jest zarzut powoda dotyczący pominięcia stwierdzonych w badaniu USG zmian pourazowych. Biegły zwrócił uwagę, że w opinii napisał, że "nie ujawniły się zmiany pourazowe barku", lecz jednocześnie wskazał, że zmiany stawu mostkowo - obyczajowego mogą mieć etiologię urazową. W ocenie Sądu powyższe wyjaśnienia biegłego rozwiewają wszelkie wątpliwości co do zakresu obrażeń odniesionych przez powoda wskutek wypadku drogowego z dnia 4 lutego r. Wyjaśnienia biegłego są bowiem logiczne, spójne i nie budzą żadnych wątpliwości w świetle zasad doświadczenia życiowego.

W niniejszej sprawie powód wystąpił wobec pozwanego ubezpieczyciela z roszczeniem o zapłatę kwoty 5. W tym stanie rzeczy normatywną podstawę odpowiedzialności pozwanego ubezpieczyciela stanowią Wezwany jest zapalenie stawu barku art. Zgodnie z art. Uprawniony do odszkodowania w związku ze zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej może dochodzić roszczenia bezpośrednio od zakładu ubezpieczeń.

Na mocy natomiast art. Z treści art. Z kolei, zgodnie z art. Nadto, na względzie należy mieć również treść art. Natomiast w myśl przepisów art. Przechodząc do szczegółowych rozważań należy wskazać, że pozwany ubezpieczyciel nie kwestionował okoliczności wypadku komunikacyjnego z dnia 4 lutego r. Jedyną natomiast okolicznością sporną pomiędzy stronami był rozmiar krzywdy odniesionej przez powoda wskutek ww.

Rwa barkowa – leczenie

Zdaniem pozwanego, wobec znikomych uszkodzeń obu pojazdów, powód nie mógł odnieść trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Dokonując ustaleń w przedmiocie rozmiaru krzywdy pamiętać należy, iż nie jest możliwe ścisłe określenie rozmiaru krzywdy i wysokości zadośćuczynienia, zaś każdy przypadek powinien być rozpatrywany indywidualnie z uwzględnieniem wszystkich okoliczności sprawy por. Bez wątpienia wprowadzenie do przepisu art. Jest on dodatkowo wzmocniony fakultatywnym charakterem tego przyznania "może"co Wezwany jest zapalenie stawu barku na konstrukcję należnego zadośćuczynienia dopiero po przekroczeniu pewnego poziomu krzywdy por.

Pomimo niemożności ścisłego ustalenia wysokości uszczerbku należy jednak opierać rozstrzygnięcie na kryteriach zobiektywizowanych, a nie kierować się wyłącznie subiektywnymi odczuciami poszkodowanego. Sąd miał na uwadze, iż wobec niewymierności szkody niemajątkowej określając Wezwany jest zapalenie stawu barku "odpowiedniej sumy", sąd powinien niewątpliwie kierować się celami oraz charakterem zadośćuczynienia i uwzględnić wszystkie okoliczności mające wpływ na rozmiar doznanej szkody niemajątkowej.

Podstawowe znaczenie musi mieć rozmiar doznanej krzywdy, o którym decydują przede wszystkim takie czynniki, jak rodzaj uszkodzenia ciała czy rozstroju zdrowia, ich nieodwracalny charakter polegający zwłaszcza na kalectwie, długotrwałość i przebieg procesu leczenia, stopień cierpień fizycznych i psychicznych, ich intensywność i długotrwałość, wiek poszkodowanego i jego szanse na przyszłość oraz poczucie nieprzydatności społecznej por.

Ponadto należy mieć na względzie, iż chodzi tu o krzywdę ujmowaną jako cierpienie fizyczne, a więc ból i inne dolegliwości oraz cierpienia psychiczne, czyli negatywne uczucia przeżywane w związku z cierpieniami fizycznymi lub następstwami uszkodzenia ciała, czy rozstroju zdrowia w postaci np. Celem zadośćuczynienia jest przede wszystkim złagodzenie tych cierpień. Winno ono mieć charakter całościowy i obejmować wszystkie cierpienia fizyczne i psychiczne, zarówno już doznane, jak i te, które zapewne wystąpią w przyszłości a więc prognozy na przyszłość.

Przy ocenie więc "odpowiedniej sumy" należy brać pod uwagę wszystkie okoliczności danego wypadku, mające wpływ na rozmiar doznanej krzywdy por. Kierując się powyższymi kryteriami Sąd doszedł do przekonania, iż adekwatna do rozmiaru obrażeń doznanych przez powoda w wyniku wypadku z dnia 4 lutego r.

Roszczenia z tytułu urazu barku | Tracey Solicitors

Jak wynika z opinii biegłego sądowego z zakresu ortopedii wskutek wypadku z dnia 4 lutego r. Wszystkie wymienione obrażenia miały jednak lekki charakter. Wedle biegłego stłuczenie barku i stawu mostkowo - obojczykowego mogło aktywować bóle w przebiegu początkowych zmian zwyrodnieniowych barku zobrazowanych w badaniu USG, co mogło powodować krótkotrwałe bóle przy odwodzeniu barku.

Z kolei, stłuczenie kręgosłupa szyjnego skutkowało krótkotrwałym ograniczeniem zakresu ruchu odchylenia bocznego w prawo kręgosłupa szyjnego. Jak wynika z przedłożonej Wezwany jest zapalenie stawu barku medycznej leczenie ortopedyczne obrażeń doznanych wskutek ww. Jak wyjaśnił biegły ortopeda powyższe obrażenia nie spowodowały długotrwałego i trwałego uszczerbku na zdrowiu. Uwzględniając powództwo jedynie w części Sąd miał także na uwadze, że wskutek przedmiotowego zdarzenia powód nie odniósł poważnych obrażeń ciała, wymagających długotrwałego leczenia i rehabilitacji.

Odniesione w wyniku wypadku obrażenia nie wiązały się również z koniecznością hospitalizacji, wykonania zabiegów chirurgicznych, czy stosowania unieruchomienia.

Czym jest ból barku?

Wypadek nie pozostawił także żadnych trwałych deformacji czy blizn. Leczenie zostało zakończone już po miesiącu, a polegało na przyjmowaniu leków rozkurczowych, a także poddaniu się serii zabiegów rehabilitacyjnych. Leczenie obrażeń odniesionych w wypadku nie wiązało się dla powoda z poważnymi ograniczeniami w życiu codziennym. Przez okres trzech tygodni powód przebywał na zwolnieniu lekarskim, a po upływie tego okresu powrócił do pracy. Nadto, jak wyjaśnił powód, kilka dni po wypadku ponownie jeździł samochodem, choć początkowo dolegliwości bólowe utrudniały mu prowadzenie pojazdu.

Nie ulega wątpliwości, że wizyty lekarskie, konieczność poddania się badaniom USG czy rehabilitacji stanowiły dla powoda pewną niedogodność, która nie spotkałaby go gdyby do zdarzenia nie doszło.

Wezwany jest zapalenie stawu barku

Jak wynika z zeznań powoda z uwagi na odległe terminy wizyt musiał korzystać z prywatnych usług medycznych, a tym w N. Powyższe okoliczności uzasadniają przyznanie powodowi zadośćuczynienia w kwocie 3.